Аналіз уроку інформатики

07.06
2013

Аналіз уроку інформатики

До основних критеріїв оцінки уроку відноситься насамперед|передусім| дотримання на ньому принципів навчання|вчення|, а також критеріїв оцінки діяльності школи, затверджених Міністерством.

Спираючись|обпиратися| на ці вимоги, ми можемо проаналізувати побудову|шикування| учбового процесу на уроці, виявити оптимальність завдань|задач| і раціональність вибраного вчителем|учителем| змісту|вмісту| уроку, форм і методів навчання|вчення|.

Але|та| ефективність навчання|вчення|, кінець кінцем|зрештою|, визначається не тим, що хотів дати вчитель|учитель|, а тим, що отримали|одержували| учні під час уроку. Тому при оцінці уроку треба виявляти рівень вирішення всіх його основних завдань|задач| - освітніх, виховних, а також завдань|задач| розвитку школярів.

Аналіз і самоаналіз уроку має бути направлений на співставлення висунутих загальноосвітніх, виховних і розвиваючих цілей з досягнутими результатами.

Мета аналізу полягає у виявленні методів і прийомів організації діяльності вчителя і учнів на уроці, які приводять або не приводять до позитивних результатів.

Основним же завданням при цьому є пошук резервів підвищення ефективності роботи вчителя і учнів.

Найбільш поширені типи аналізу:

 1. повний аналіз – проводиться з метою вивчення і розбору всіх аспектів уроку;
 2. комплексний – аналізуються єдність і взаємозв'язок цілей, змісту, форм і методів організації уроку;
 3. короткий – аналіз досягнення основних цілей і завдань;
 4. аспектний – аналіз окремих елементів уроку.

Кожен з вказаних типів аналізу може мати види:

 • дидактичний
 • психологічний
 • методичний
 • організаційний
 • виховний і так далі

Найбільше розповсюдження|поширення| мають наступні|такі| схеми аналізу уроку..

Перший варіант загальної|спільної| схеми аналізу уроку.

1. Загальні відомості. Дата, клас, школа, прізвище, ім'я, по батькові вчителя. Тема учбової програми, тема уроку.

2. Дотримання техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм роботи з комп'ютером.

3. Структура уроку. Основні етапи уроку, призначення і тривалість. Поєднання самоврядування і управління вчителем. Індивідуальна, парна, групова і сумісна робота класу. Етапи повторення і закріплення матеріалу, способи.

4. Цілі, які намічав вчитель на урок, їх досягнення.

5. Порівняння змісту уроку з матеріалом шкільного підручника.

6. Оцінка змісту|вмісту| уроку з погляду загальнодидактичних принципів:

 • науковість – облік новітніх досягнень в інформатиці на уроці (поняття виконавця, синтаксичні діаграми, доказ правильності алгоритмів і тому подібне);
 • наочність використання графічної інформації, таблиць виконання алгоритмів, запису текстів з відступами і т.д.;
 • послідовність логічна стрункість висловлюваного матеріалу, відсутність пропусків у викладі, циклічність вивчення складних понять;
 • зв'язок з практикою – прикладні завдання, орієнтація змісту на вимоги життя в комп'ютерному суспільстві.

7. Методи діяльності вчителя на уроці. Залучення учнів  для підготовки засобів до уроку. Підготовка обчислювальної техніки на початку уроку (або до нього). Вільне володіння вчителем матеріалу. Надавати відповіді на актуальні питання (по ходу уроку або в кінці). Індивідуалізація навчання – різні рівні завдань, залучення сильних учнів для допомоги слабким і так далі. Прийоми вчителя для утримання уваги, дії при виявленні помилки на дошці, в програмі, в звіті.

8. Методи формування і закріплення інтересу до матеріалу. Стимулювання розумової діяльності учнів. Джерело завдань (з підручника, іншої літератури, винахід вчителем по ходу уроку). Інші відомі і нестандартні методи навчання, використані на уроці.

9. Робота учнів на уроці. Ступінь інтересу до матеріалу, що вивчається. Активність і самостійністьучнів. Свідомість засвоєння – засвоєння сенсу дій за ЕОМ. Доступність – стандартність термінології, облік рівня підготовленості класу, виділення рівнів засвоєння.

10. Ефективність навчання – насиченість учбового часу, відсутність стороннього матеріалу. Взаємини вчителя і учнів: авторитарні, ліберальні, співпраця. Організованість і дисциплінованість учнів на уроці - відношення до обчислювальної техніки, дотримання техніки безпеки при роботі з комп'ютером. Уміння самостійно оволодівати знаннями за допомогою довідкового матеріалу, комп'ютера, підручника.

11. Зворотний зв'язок. Система контролю знань у даного вчителя. Використання комп'ютера для перевірки знань – контролюючі програми, самоконтроль запуском програми, взаємоконтроль з товаришем. Об'єктивність оцінки знань. Критерії оцінок даного вчителя (чи відомі вони учням?). Можливість автоматизації такої системи контролю. Оцінка трудомісткості типового домашнього завдання (виконаєте самі і «заміряйте» час).

12. Виховний ефект уроку. Особливості особистості|особистості| вчителя|учителі|, які можуть служити орієнтиром для учнів. Виховні методи і прийоми, відмічені|помітити| Вами.

13. Підсумки:

 • виконання плану уроку;
 • досягнення цілей уроку;
 • особливо цікаве і повчальне на уроці;
 • що справило на уроці найбільше враження;
 • які зміни доцільно внести при повторному проведенні уроку на цю ж тему;
 • оцінка уроку.

Аналіз відвіданого уроку

П.І.П. вчителя:

«+ »

«-»

Примітка

Основні

компоненти

уроку

 • Організація уроку.
 • Постановка мети.
 • Виділення головного на уроці.
 • Своєчасний контроль.
 • Активна зайнятість учнів.
 • Самостійна робота.
 • Практична робота.
 • Чітка структура уроку.
 • Щільність уроку.
 • Результативність.
 • Рівень навчання.

Форми

і методи роботи

 

 • Проблемно-пошукові.
 • Словесно-наочні.
 • Нові форми і методи.
 • Індивідуальний диференційований підхід.
 • Використання ТЗН.

Вчитель

 • Уміння володіти класом.
 • Особиста культура.
 • Педагогічний такт.
 • Ерудиція.
 • Взаємини з учнями

 

Як ви оцінюєте рівень професійної методичної майстерності вчителя в цілому?

Дуже високий, високий, середній, нижче середньо­го, низький (потрібне підкресліть).

 

Другий варіант загальної схеми аналізу уроку

1. Учбовий заклад, клас, предмет, прізвище вчителя|учителя|, кількість учнів за списком, і присутніх на уроці.

2. Тема уроку, освітні, розвивальні і виховні цілі і завдання уроку.

3. Організаційний початок уроку:

 • готовність вчителя|учителя| до уроку – наявність конспекту уроку, наочних|наглядної| засобів|посібника|, інструментів і т.д.;
 • підготовленість учнів – чергові, наявність зошитів, підручників|посібників| |посібника| і т.д.;
 • підготовленість класного приміщення - |помешкання|чистота, класна дошка, крейда, освітлення і так далі

4. Організаційна структура уроку:

 • мобілізуючий| початок уроку;
 • послідовність, взаємозв'язок і співвідношення частин|часток| уроку;
 • насиченість уроку і темп його проведення.

5. Аналіз змісту|вмісту| учбового матеріалу уроку:

 • обгрунтування вчителем|учителем| вибраної послідовності реалізації учбового матеріалу на уроці;
 • відповідність програмі і рівню знань учнів по предмету;
 • співвідношення практичного і теоретичного матеріалу;
 • зв'язок з|із| життям і практикою.

6. Загальнопедагогічні і дидактичні вимоги до уроку:

 • мета|ціль| уроку і відповідність плану і конспекту уроку поставленої мети|цілі|;
 • обгрунтування вибору методів навчання|вчення|;
 • шляхи|колії| реалізації дидактичних принципів в навчанні|вченні|;
 • індивідуалізація і диференціація в навчанні|вченні|;
 • взаємозв'язок освітніх, розвиваючих і виховних аспектів уроку.

7. Діяльність вчителя|учителя|:

 • науковість і доступність викладу нових знань;
 • організація закріплення учбового матеріалу;
 • організація самостійної роботи учнів;
 • перевірка і оцінка знань і умінь вчаться;
 • питання вчителя|учителя| і вимоги до відповідей учнів;
 • відношення|ставлення| вчителя|учителя| до свідомого засвоєння учнями учбового матеріалу;
 • завдання|задавання| додому і увага вчителя|учителем| до нього;
 • шляхи|колії| досягнення порядку|ладу| і свідомої дисципліни учнів;
 • ефективність використання наочностей|посібника|, технічних засобів навчання|вчення|;
 • контакт вчителя|учителя| з|із| класом і так далі
 • використання вчителем|учителем| досвіду|досліду| кращих вчителів|учителів| і рекомендацій методичної науки;

8. Діяльність учнів:

 • підготовка робочого місця|місце-милі|;
 • інтенсивність і якість самостійної роботи учнів;
 • стан|достаток| їх усної і письмової мови|промови|;
 • знання учнями теорії, уміння застосовувати отримані|одержувати| знання;
 • відношення|ставлення| учнів до вчителя|учителя|;
 • ступінь|міра| і характер|вдача| участі колективу в цілому|загалом| і окремих учнів в роботі на уроці.
 • поведінка учнів на уроці – дисципліна, старанність, активність, увага, уміння перемикатися|переключати| з одного виду роботи на іншій і т.д.;

9. Підсумки|висновки|:

 • виконання плану уроку;
 • досягнення цілей уроку;
 • особливо цікаве і повчальне на уроці;
 • що справило на уроці найбільше враження;
 • які зміни доцільно внести при повторному проведенні уроку на цю ж тему;
 • оцінка уроку.

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 1

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку