Графічні об’єкти. Інформатика 5 клас.

06.01
2014

Конспект уроку інформатики для 5 класу по темі "Графічні об'єкти" (за новою програмою)

    УРОК № 16

ТЕМА. ВІДКРИВАННЯ ЗБЕРЕЖЕНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У ГРАФІЧНОМУ РЕДАКТОРІ. ГРАФІЧНІ ОБ'ЄКТИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ. ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

Цілі:

навчальна: навчити відкривати збережені зображення; детальніше ознайо­мити учнів з інструментами Paint; сформувати вміння рисувати графічні примітиви;

розвивальна: розвивати практичні навички роботи з комп'ютером; роз­вивати логічне мислення, пам'ять; формувати вміння узагальнювати, логічно міркувати;

виховна: виховувати відповідальність, самостійність.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп'ютери, графічний редактор MS Paint, інструктивні карт­ки, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Фронтальне опитування

1. Що таке графіка?

2. Що таке комп’ютерна графіка?

3. Які види комп’ютерної графіки ви знаєте?

4. Які особливості має растрова графіка?

5. Що таке піксель?

6. Які особливості має векторна графіка?

7. Як завантажити графічний редактор Paint?

8. Які дії може виконувати програма Paint?

9. Які ви знаєте розширення графічних файлів?

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Потрібно було сполучити стрілками написи і відповідні їм еле­менти рисунка. Демонстрування на екрані відповідей на завдання. Самоперевірка або взаємоперевірка робіт.

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Коли ми хочемо створити рисунок на папері, потрібно користуватися, наприклад, олівцем, гумкою, фарбами тощо.

—          Ви вже знаєте, наскільки цікавою та корисною може бути комп’ютерна графіка. (Демонстрування рисунків, виконаних у Paint.)

— А як же створити рисунок у графічному редакторі Paint?

—         А чи хотіли б ви навчитися створювати такі зображення само­стійно?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя з елементами демонстрування або самостійна робота учнів з джерелом інформації.

Відкриття графічного файла

Для відкриття файла використовують команду Файл —> Відкрити.

При цьому відкривається вікно діалогу Відкриття файла, яке містить список файлів, що зберігаються в поточній папці. Список Папка, що розкривається, дозволяє змінити папку і диск. Поле Тип файлів визначає, які типи файлів виводяться в списку файлів.

Для відкриття файла слід виділити його в списку файлів (або ввести ім’я файла в поле Ім’я файла) і натиснути кнопку Відкрити. Якщо файл, що відкривається, містить рисунок, розміри якого перевищують поточні розміри області рисування, то Paint запропо­нує користувачеві розширити поточні розміри області рисування до розмірів рисунка. Якщо користувач не хоче розширювати область рисування, то рисунок буде обрізано згідно з розмірами поточної області рисування.

Графічні об'єкти та їх властивості

►► Лінія — це базовий об’єкт графіки. Усе, що є в графіці, скла­дається з ліній. Найпростіші об’єкти об’єднуються в складніші, наприклад, об’єкт прямокутник можна розглядати як чотири взаємопов’язані лінії. Як усі об’єкти, лінії мають властивості (товщина, колір). Внутрішня область замкненої лінії може бути заповнена кольором.

Інструменти для створення графічних об'єктів

Згадаємо, які елементи вікна Paint ми вивчили на минулому уроці. Щоб працювати в графічному редакторі Paint олівцем, на­водимо вказівник миші на панель інструментів і натискаємо лівою кнопкою миші на значок Олівець. Під панеллю інструментів відкри­вається вікно, у якому ми можемо вибрати товщину ліній, натиснув­ши на вибране лівою кнопкою миші. На палітрі кольорів вибираємо колір, яким рисуватимемо. Для вибору основного кольору слід вста­новити курсор миші на потрібний колір палітри і натиснути ліву кнопку миші, а для вибору кольору фону — праву.

Для побудови рисунка ви можете вибрати не тільки олівець, а й інший необхідний інструмент з панелі інструментів, натиснув­ши відповідну кнопку. Розглянемо призначення основних інстру­ментів рисування.

графічні об'єкти

Основні інструменти (олівець, пензель, розпилювач тощо) дозво­ляють рисувати основним кольором або кольором фону.

►► Ластик —> Кольоровий ластик — стирає зображення, замі­нюючи його кольором фону. За використання правої кнопки основний колір замінюється кольором фону, а решта кольорів рисунка не змінюється.

►► Олівець — інструмент для рисування довільних ліній. Тов­щину лінії попередньо вибирають на панелі параметрів інстру­мента Лінія.

►► Пензель — для рисування широких ліній. Ширину і форму пензля вибирають на панелі параметрів інструмента. Інструмент Пензель можна використовувати для вільного рисування довільних кривих, як Олівець, але частіше його використовують для рисування методом набивання. Для цього слід вибрати форму пензля, а потім клацаннями лі­вої кнопки миші нанести відтиски на рисунок без протягування миші.

►► Розпилювач — засіб для рисування «розпиленням фарби». Розміри плями вибирають на панелі параметрів інструмента. Також можна використати для рисування методом набивання.

►► Лінія — інструмент для креслення прямих ліній. Товщину лінії попередньо вибирають на панелі параметрів інструмента. Вибрана товщина лінії використовується всіма інструментами для побудови ліній та геометричних фігур.

►► Крива лінія рисує гладкі криві лінії. Товщину лінії попередньо вибирають на панелі параметрів інструмента. Побудову проводять у три прийоми. Спочатку методом протягування проводять пряму лінію, потім клацнувши лівою кнопкою миші та, утримуючи її, ви­гинають дугу в потрібному напрямку. Клацають ще раз і вигинають дугу в інший бік.

►► Прямокутник — засіб для рисування прямокутників з різним методом заповнення: Без заповнення (малюється тільки рамка), Заповнення фоновим кольором і Заповнення основним кольором.

Про палітру кольорів

У нижній частині екрана розташована палітра, за допомогою якої можна вибирати колір зображення і колір фону, а також ша­блон заливки, доступні для рисування у вибраному режимі.

Ліворуч на панелі палітри є два квадрати, що перекриваються, з яких верхній пофарбований в основний колір, а нижній — у фоно­вий колір. Основний колір використовується для зафарбовування ліній, меж об’єктів і тексту. Фоновий колір застосовується для за­ливання об’єктів із замкненими межами і фону напису.

Для встановлення основного кольору треба відшукати його на палітрі і клацнути на ньому лівою кнопкою миші. Щоб задати колір фону, треба клацнути на ньому правою кнопкою миші.

Колір фону.  Продовжуємо вивчати інструменти.

►► Округлений прямокутник— те саме, що й прямокутник, тіль­ки з округленими кутами.

►► Многокутник — інструмент для рисування довільних много­кутників. Якщо кінцева точка многокутника збігається з почат­ковою, то многокутник вважають замкненим.

►► Еліпс — для рисування еліпсів, кіл та кругів.

►►  Заливка — для фарбування замкненої області робочого по­ля основним або фоновим кольором. Заповнення основним кольором проводиться клацанням лівої кнопки миші, а запо­внення фоновим кольором — клацанням правої кнопки.

►► Вибір кольору — дозволяє вибрати основний або фоновий ко­лір не з палітри, а безпосередньо з рисунка. Цей інструмент ще називають піпеткою. Його використовують, коли треба забез­печити однаковий колір у різних частинах рисунка (зображен­ня). Після вибору інструмента наводять покажчик на ділянку рисунка з потрібним кольором і клацають кнопкою миші. Якщо відбулося клацання лівою кнопкою, поточний колір стає осно­вним, а якщо правої — фоновим.

►►  Виділення прямокутної області або Виділення довільної області використовується для роботи з фрагментами рисунка. Виділену частину рисунка можна копіювати, відобразити, повернути, змінити її розміри тощо.

►► Масштаб — для перегляду рисунка у збільшеному вигляді, щоб вималювати дрібні деталі. У режимі 6- або 8-разового збіль­шення на рисунок можна накласти сітку командою Вигляд —> —> Масштаб —> Показати сітку.

►► Текст — для введення текстових написів.

Для виконання дії вибраним інструментом необхідно тримати натисненою ліву кнопку миші.

Особливості використання деяких інструментів

♦  За допомогою інструмента Олівець можна проводити прямі го­ризонтальні, вертикальні лінії, а також лінії під кутом 45°. Для цього слід натиснути й утримувати клавішу Shift.

♦  Щоб нарисувати квадрат, потрібно вибрати інструмент Прямокут­ник і під час рисування натиснути й утримувати клавішу Shift.

♦  Щоб нарисувати коло, потрібно вибрати інструмент Еліпс і під час рисування натиснути й утримувати клавішу Shift.

♦  Кольоровий ластик — це прямокутний пензель, що рисує ко­льором фону. Тому, перш ніж застосовувати ластик, слід звер­нути увагу на те, який колір фону вибрано.

♦  Для відображення сітки можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl + G.

Графічний редактор Paint також надає можливість перегля­дати фрагменти в натуральну величину в режимі Ескіз. Для того щоб увімкнути цей режим, слід скористатися командою Вигляд —> —> Масштаб —> Показати ескіз.

Під час створення рисунків у Paint інколи припускаються поми­лок. У програмі на цей випадок передбачено операцію, що скасовує три останні дії. Способи скасування помилкової дії (не більше ніж тричі):

1) у меню Правка вибрати команду Відмінити;

2) натиснути комбінацію клавіш Ctrl + Z.

Повернути скасовану дію можна натисканням комбінації кла­віш Ctrl + Y або за допомогою команди Правка —> Повторити.

Зміна кольорів палітри

Якщо потрібного кольору немає в палітрі, то його можна додати, замінивши один з наявних. Для зміни кольору палітри слід вибрати його, клацнувши по ньому мишею, а потім виконати команду Кольо­ри —> Змінити палітру. При цьому відкривається вікно діалогу Зміна палітри, в якому слід натиснути кнопку Визначити колір.

У полі Основні кольори цього вікна наведено 48 основних кольо­рів, які можна додати до палітри Paint.

Поле Додаткові кольори містить 16 квадратів, у які можна до­давати колір, створений користувачем.

Визначений користувачем колір відображається в полі Колірf Заливка вікна діалогу. Після визначення параметрів кольору слід натиснути клавішу Додати до набору. Цей колір додається в палітру кольорів поля Додаткові кольори і стане вибраним.

За натискання кнопки ОК вікно діалогу закривається і вибраний колір з поля Основні кольори або Додаткові кольори запишеться в палітру кольорів вікна редактора Paint.

Перетворення кольорового рисунка на чорно-білий

Слід пам’ятати, що отриманий чорно-білий рисунок можна буде потім тільки розфарбувати власноруч.

1. Вибрати в пункті меню Рисунок команду Атрибути.

2. Вибрати параметр палітри Чорно-біла.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

VI.  УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Назвіть дії, які необхідно виконати, щоб відкрити готовий рису­нок у вікні графічного редактора Paint.

2. Назвіть дії, які необхідно виконати для того, щоб замінити один із кольорів в основній палітрі графічного редактора Paint.

3. Назвіть дії, які необхідно виконати для перетворення рисунка з кольорового на чорно-білий.

4. Поясніть, у яких випадках зручно використовувати кольорову гумку.

5. Як змінити масштаб?

6. Як встановити сітку?

7. Як копіювати об’єкти на робочому аркуші?

Авторпідручника Морзе Н. В., Варна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

16

3.2

Номер завдання

Працюємо в парах: 3,4

1. 3,4

Робота в парах «Я тобі — ти мені»

Кожен учень готує запитання за програмою Paint і ставить його своєму партнерові. Учитель коригує відповіді учнів (за потреби).

VІ. УСВІДОМЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практичне завдання «Дослідження панелі інструментів» Інструктаж з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 2)

Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

1. Виберіть інструмент Олівець. Нарисуйте кілька замкнених і не- замкнених ліній різної товщини й кольору. Створіть будь-який найпростіший рисунок.

2. Виберіть інструмент Заливка. Знайдіть на рисунку замкнені ді­лянки. Одні з них залийте фоновим кольором, інші — основним. Що відбудеться, якщо залити незамкнену ділянку?

3. Дослідіть дію інструмента Розпилювач.

4. Дослідіть дію інструмента Пензель.

5. Виберіть інструмент Ластик —► Кольоровий ластик потрібного розміру. Зітріть створені зображення. Які кольори витираються з використанням правої кнопки миші? Які кольори витираються з використанням лівої кнопки миші? Що відбувається з фоном? А якщо фон не білий?

6. Виберіть інструмент Лінія. Дослідіть можливості панелі параме­трів інструмента для інструмента Лінія.

Нарисуйте за допомогою інструмента Лінія фігуру, зображену на рисунку.

графічні об'єкти

Спробуйте виконати такий рисунок, використовуючи клавішу Shift.

7. Виберіть інструмент Прямокутник. Встановіть курсор у будь- яку точку і, натиснувши ліву кнопку миші, рухайте мишею. Простежте, як змінюються розміри прямокутника. Яка вершина прямокутника залишається нерухомою? Що відбудеться, якщо рисувати інструментом Прямокутник із натисненою клавішею Shift?

8. Виберіть на панелі Палітра два кольори: основний і фоновий. Нарисуйте:

A)  еліпс із межами основного кольору;

Б) коло з межами фонового кольору;

B)  зафарбоване основним кольором коло з межами фонового кольору;

Г) зафарбоване кольором фону коло з межами основного кольору.

 9. Змініть масштаб на Інший, встановіть 800 %, виберіть Показа­ти сітку і, використовуючи інструмент Лінія, створіть зобра­ження за зразком:

графічні об'єкти

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

—   Яким інструментом вам найбільше сподобалось працювати? Чому?

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

2. Завдання за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

16

3.2

Номер завдання

Завдання «Головоломки»

2

3. Додаткове завдання. Підготуватись до проведення рольової гри «Інструменти Paint». Уявити себе одним із вивчених інстру­ментів з панелі інструментів і розповісти про свої можливості в графічному редакторі Paint.

 

 

Завантажити конспект уроку "Графічні об'єкти" для 5 класу

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 4

Відповісти admin Відмінити відповідь

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку