Поняття презентації. Презентація та її об’єкти.

08.03
2014

Конспект уроку з інформатики "Поняття презентації" 5 клас

УРОК № 24

ТЕМА. ПОНЯТТЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ. КОМП'ЮТЕРНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ, ЇЇ ОБ'ЄКТИ. СЕРЕДОВИЩЕ РЕДАКТОРА ПРЕЗЕНТАЦІЙ. РЕЖИМИ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ РЕДАКТОРА ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Цілі:

навчальна: ввести поняття презентації, комп'ютерної презентації; ознайо­мити учнів з редактором презентацій, форматами файлів презентацій; розвивальна: розвивати інтерес до інформатики шляхом практичної спря­мованості матеріалу, що вивчається; виховна: виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої професії;

формувати вміння об'єктивно оцінювати себе та інших.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп'ютери, редактор презентацій MS PowerPoint, презента­ції учнів, інструктивні картки, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Експрес-повторення

—         Можливості якого редактора ми вивчали на попередніх уро­ках? (Графічного)

—         Які існують традиційні форми подання інформації? (Графіч­на, текстова)

—       Які ще види інформації ви знаєте? (Звукова, відео, мульти­медійна або комбінована тощо)

Чи можна поєднати різні види інформації? Як ви вважаєте, яким чином це можна зробити? (Відповіді учнів.)

 

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступна бесіда за темою «Комп'ютерні презентації»

Учитель. Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Редактор пре­зентацій», яка розрахована на 9 уроків.

Під час вивчення цієї теми ви повинні виконати дві практичні роботи. І, як ви вже звикли, в кінці теми — підсумковий урок.

Коротка характеристика нової теми. Висвітлення її ролі в курсі інформатики та в різних видах професійної діяльності людини. До­ведення важливості теми конкретними практичними прикладами.

Ознайомлення зі стендом «Вивчаємо тему», таблицями «Учні повинні знати та вміти», «Критерії оцінювання».

На наступних уроках ми працюватимемо з програмою, яка до­зволяє створювати презентації. Це програма для підготовки пре­зентацій з пакету Microsoft Office — PowerPoint.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя з елементами демонстрування

(Використовуються можливості локальної мережі класу або проектор.)

Доволі часто виникає потреба у поданні чогось нового: ідей, проектів, продукції, товару. Захід, на якому відбувається таке по­дання, називають презентацією (від англ. presentation — подання, представлення).

Для покращення сприйняття інформації використовують ілю­стративний матеріал. Раніше це були схеми, плакати, таблиці, гра­фіки, діаграми, карти тощо. Мабуть, і зараз багато вчителів нашої школи на уроках використовують ці методи.

З широким розповсюдженням комп’ютерів люди почали ство­рювати спеціальні електронні документи, які містили матеріали рекламного або інформаційного характеру і були підготовлені для показу на екрані комп’ютера. Такі документи називають комп’ютерними презентаціями. Комп’ютерні презентації можна демонструвати на моніторах комп’ютерів, демонстраційних моні­торах великих розмірів, на сенсорних екранах, мультимедійних (інтерактивних) дошках за допомогою мультимедійних проекторів тощо.

Мультимедійні презентації

►► Мультимедійна презентація MS PowerPoint — це варіант пре­зентації, що передбачає наявність матеріалу різного типу: тек­стових даних, графічних об’єктів, схем, діаграм, фото, зобра­жень, аудіо- та відеоматеріалів.

За допомогою презентації можна цікаво розповісти про відпо­чинок або подорож до музею, підготувати рекламний ролик, оголо­шення оформити супровід концерту, доповіді на науковій конфе­ренції або бізнес-нараді. Презентації допомагають краще засвоїти матеріал, що вивчається учнями.

Ви вже знаєте, що існують спеціальні програми для роботи з графікою — графічні редактори. А для створення комп’ютерних презентацій — ... (відповіді учнів) (редактори презентацій).

Виділимо такі основні можливості програм створення комп’ю­терних презентацій:

♦  створення електронних презентацій, які можуть містити тек­стові, графічні, звукові та відеоматеріали, анімаційні ефекти;

♦  оформлення друкованих документів, призначених для розда­вання слухачам;

♦  створення веб-сторінок (тобто сторінок для розміщення та пере­гляду в мережі інтернет);

♦  створення нотаток доповідача.

Презентація складається з окремих частин — екранних кадрів, які називають слайдами.

►► Комп'ютерна презентація — це набір слайдів, пов’язаних пев­ного тематикою.

На слайдах презентації можна розміщувати текстові, графічні, відео- та звукові об’єкти.

Можна керувати зміною слайдів на екрані, послідовністю появи на них певних об’єктів. Також можна налаштувати автоматичний показ об’єктів через певні інтервали часу.

З презентаціями ми вже знайомі давно. На наших уроках ми їх використовували під час вивчення різних тем. Наприклад, презен­тація «Інформація». Пригадаємо її. (Демонстрування презентації.)

Для створення презентацій існує багато програм. Наприклад, про­грама PowerPoint з пакету Microsoft Office, Presentations (OpenOffice), Presentations (Ashampoo Office), Powerbullet Presenter, ProShow Producer та ін. Ми вивчатимемо Microsoft Office PowerPoint 2007 (далі PowerPoint 2007). Ця програма може працювати у двох основних режимах: створення і редагування презентації та її демонстрування.

Стандартним форматом файлів презентацій, створених у редак­торі презентацій Microsoft Office PowerPoint 2007, є формат РРТХ. Крім того, PowerPoint 2007 забезпечує роботу з презентаціями, створеними в попередніх версіях програми у форматі РРТ, а також збереження презентацій у файлах різних форматів (див. таблицю).

 

Приклади форматів файлів, у яких можуть бути збережені пре­зентації PowerPoint 2007

Формат

Опис формату

РРТХ Файл презентації, створеної в MS PowerPoint 2007
РРТ Файл презентації, створеної в MS PowerPoint 1997-2003
РОТ Файл шаблону презентації, створеної в MS PowerPoint 1997-2003
POTX

Файл шаблону презентації, створеної в MS PowerPoint 2007

PPS Файл презентації, створеної в MS PowerPoint 1997-2003, що відкривається тільки в режимі демонстрування
PPSX Файл презентації, створеної в MS PowerPoint 2007, що від­кривається тільки в режимі демонстрування

Як ви вже знаєте, презентація — це набір окремих слайдів. На слайдах можуть знаходитись різні об’єкти: рисунки, написи тощо.

Властивості окремих об'єктів презентації

 

Об’єкт

Властивості об’єкта

Слайд

Тип, розмір, порядковий номер, орієнтація, фон, кольорова схема та ін.

Текстовий напис

Шрифт, розмір, накреслення, видозміна, інтервали, розміщення на слайді та ін.
Графічне зобра­ження (рисунок)

Вид, розмір, кольори, стилі оформлення та ін.

 

— Як же запустити цю програму?

Натискаємо Пуск —> Усі програми —> Microsoft Office —> Microsoft Office PowerPoint 2007. (Демонстрування на екрані.)

Якщо у вас на комп’ютері вже є будь-яка готова презентація

і вам потрібно її відкрити, то треба знайти її (наприклад, у Про­віднику), клацнути по ній двічі мишею. Це також призведе до запуску PowerPoint 2007. При цьому в ньому буде відкрита сама презентація.

Після запуску програми PowerPoint 2007 на екрані відкриється вікно програми. Розглянемо його структуру:

 

1 Кнопка Office 7 Елементи керування для зміни масштабу
2 Панель швидкого доступу 8 Кнопки перемикання режимів
3 Рядок заголовка вікна програми 9 Рядок стану
4 Рядок 10 Область нотаток
5 Смуга прокручування 11 Область структури і слайдів
6 Слайд 12 Вкладки Слайди і Структура

 

Основною особливістю MS PowerPoint 2007 є рядковий інтерфейс

1 Вкладки створено для виконан­ня завдань.

2 Групи в кожній вкладці ділять завдання на підзавдання.

Кнопки в кожній групі викону­ють команду або відображають меню команд

Для виконання певної команди потрібно вибрати спочатку від­повідну вкладку.

Встановлення зв'язків з матеріалом попередніх тем, вивченим у курсі 5 класу

Учням слід нагадати, що у всіх програмах Windows операції зі створення, відкриття і зберігання документів виконуються прак­тично однаково. Ви вже знаєте, що основною відмінністю інтерфей­су Powerpoint 2007 є так званий «рядковий інтерфейс». Тому для створення, відкриття і зберігання документів ви вибираєте не пункт меню Файл, як ви звикли в Paint, а натискаєте кнопку Office Відкривається меню, за допомогою якого можна створити, відкрити чи зберегти презентацію.

Відкривання готової презентації

—  Як ви вже знаєте, щоб відкрити створену презентацію, необ­хідно натиснути кнопку Office, відкриється меню, вибрати пункт  Відкрити. Або використати комбінацію клавіш Ctrl + О.

У нижній частині вікна програми PowerPoint 2007 знаходиться Рядок стану, у якому відображаються номер поточного слайда, їх загальна кількість, використана тема оформлення слайда та мова поточного фрагмента тексту.

Праворуч від Рядка стану розміщені кнопки перемикання ре­жимів роботи з презентацією.

1 Звичайний

2 Сортувальник слайдів

3 Показ слайдів

Режим Звичайний використовується під час створення, редагу­вання, форматування слайдів презентації.

Режим Сортувальника слайдів дає змогу переглянути слай­ди презентації у вигляді ескізів, які відображають картину всієї  презентації. Після завершення створення та редагування слайдів Сортувальник слайдів дозволяє за потреби змінити порядок слай­дів, видалити чи приховати окремі з них або додати нові.

Вибір кнопки Показ слайдів активує демонстрування презента­ції, починаючи з поточного слайда

Розпочати показ презентації також можна, виконавши команду Показ слайдів —> Розпочати показ слайдів (тут вибрати одну з кно­пок — З початку або 3 поточного слайда).

Окрім того, розпочати показ презентації з першого слайда мож­на натисканням клавіші F5 або виконавши команду Вигляд —> —> Режими перегляду презентації —> Показ слайдів. Під час демон­стрування презентації об’єкти презентації можуть з’являтися авто­матично через певний інтервал часу або після клацання мишки, натискання кнопки Пропуск, кнопок керування курсором (залежно від налаштувань).

Припинити показ презентації можна, натиснувши кнопку Esc.

Кожний слайд може містити нотатки, які супроводжують де­монстрування. Вибрати режим показу нотаток можна за допомогою команди Вигляд —> Сторінки нотаток.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

(Варіант 1)

V.   УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

 

Завдання за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Варна О. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка О. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

24

4.1

Номер завдання

Працюємо в парах: 1, 2

1,2

 

Колективна робота

Розробка етапів створення презентацій. Учитель фіксує відпо­віді учнів. Наприклад

 

Проектування

  • визначення теми та мети презентації
  • створення схеми (сценарію)
  • планування змісту всіх слайдів (їх стилю)

Створення

  • реалізація спроектованої презентації
  • додавання різноманітних елементів

Демонстрування

  • представлення результатів роботи

 

Скопіювати схему в зошит.

Демонстрування учнівських презентацій

Щоб ви краще зрозуміли призначення, структуру комп’ютерної презентації, перегляньте декілька з них. Після їх перегляду ви повинні спробувати дати означення презентації, з чого вона скла­дається.

(Учні ознайомлюються з презентаціями, створеними учнями школи.)

Інтерактивна гра «Метод прес»

1. Які відмінності є між презентаціями?

2. Яке враження на вас справили переглянуті презентації?

3. Що найбільше вас привабило в них?

4. Де можна використовувати презентації?

5. Чи хотіли б ви створювати презентації? Якого характеру?

Колективне обговорення

Визначення найкращої з поданих презентацій.

Самостійна робота

Порівняйте інтерфейси PowerPoint 2007 і Paint. Опишіть спільне і відмінне.

PowerPoint

Paint

Рядок заголовка + +
Головне меню + нові команди +
Робоче поле слайд Робоча область
Панелі інструментів + нові інструменти +

VI.  ЗАКРІПЛЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Практичне завдання

Інструктаж з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 1 )

Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Завдання

1. Завантажте редактор презентацій PowerPoint 2007.

2. Розгляньте інтерфейс редактора презентацій.

3. З’ясуйте, які є елементи вікна в редакторі презентацій Power­Point 2007.

4. Відкрийте презентацію, вказану вчителем.

5. З’ясуйте, які об’єкти містяться в презентації.

6. Поекспериментуйте з режимами роботи з презентацією.

7. Закрийте редактор презентацій PowerPoint 2007.

VII. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ Фронтальне опитування

1. Що таке презентація?

2. Які засоби використовують для проведення презентацій?

3. Що таке комп’ютерна презентація?

4. Як називають програму для створення комп’ютерних презентацій?

5. З чого складається презентація?

6. Назвіть формати файлів, з якими працює програма PowerPoint 2007.

7. Назвіть основні об’єкти, з якими працює програма PowerPoint 2007.

8. Опишіть властивості цих об’єктів.

9. Які є режими перегляду презентації в PowerPoint 2007?

10. Поясніть їх призначення.

11. Чим відрізняються дії, що будуть виконані після вибору кно­пок Спочатку і 3 поточного слайда?

12. Як припинити демонстрування презентації?

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Рефлексія

— Чи задоволені ви своєю роботою?

— З яким настроєм ви працювали на уроці?

— Що вам запам’яталось на уроці?

-       Чи було вам комфортно на уроці?

—  Де вам стануть в пригоді здобуті знання?

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

Завдання за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

24

4.1

Номер завдання

Завдання «Повторюємо»

3

2. Додаткове завдання

Навести приклади, як комп’ютерні презентації можуть стати вам у пригоді в житті.

 

Завантажити конспект уроку "Поняття презентації" 5 клас

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку