Програмне забезпечення. Операційні системи. Основні елементи ОС Windows

11.10
2013

Конспект уроку з інформатики для 9 класу.

Тема: Програмне забезпечення. Операційні системи. Основні елементи ОС Windows

Урок № 6

Тема. Програмне забезпечення. Операційні системи. Основні елементи ОС Windows

Мета: сформувати: поняття ядра операцiйної системи, iнтерфейсу користувача, драй­вера та утилiти; поняття файлової системи; змiст шляху до файла; поняття файла та каталогу;

пояснити: вiдмiннiсть мiж системним, службовим та прикладним програм­ним забезпеченням; вiдмiнностi мiж поширеними файловими системами; розглянути: призначення та основнi функцiї операцiйної системи; основнi правила роботи зоб’єктами файлової системи; рiзновиди iнтерфейсу користувача;

навчити:  перемiщувати, вiдкривати, розгортати, згортати вiкна та змiнюва­ти їх розмiр;  визначати й записувати шлях до файла;  переходити до файла заданим шляхом;

розвивати вміння чітко й лаконічно висловлювати думки; загальні основи термінології теорії ОС;

виховувати:уважність, дисциплінованість під час роботи на ПК.

 

Хід уроку

I.  Органiзацiйний етап.

ІІ. Актуалiзацiя опорних знань

Ми вже звикли до слiв: комп’ютер, програма, операцiйна систе­ма, текстовий редактор тощо. Закономiрно виникають питання:

•   Що може комп’ютер?

•   Для чого призначенi програми?

•   Чому у сферi ІКТ програмiсти отримують  найвищу заробiтну плату?

•   Що ми розумiємо пiд словом Windows?

IIІ.  Мотивацiя навчальної дiяльностi

На попереднiх уроках, розглядаючи iнформацiйну систему, ми бiльшу увагу придiляли апаратнiй складовiй. Сьогоднi спробуємо з’ясувати, що входить до складу програмної складової iнформа­цiйної системи.

Отже, яке програмне забезпечення потрiбно встановити на ПК для повноцiнної та комфортної роботи? (Нагадати галузi застосуван­ня — прийом «Мозковий штурм». Усi версiї, ключовi слова запису­ються на дошцi, аналiзуються та формуються поняття.)

IV. Повідомлення теми і мети уроку

VВивчення нового матерiалу

1. Пояснення з елементами демонстрацiї

Як ми з’ясували, комп’ютер без указiвок користувача (програми) не розв’яже жодної задачi. Фахiвцi створили багато програм для задач, якi виникають у рiзних сферах дiяльностi людей, їх сукупнiсть утворює iнформацiйну складову iнформацiйної системи, яку назива­ють програмним забезпеченням ПК. Завдяки програмному забезпе­ченню комп’ютери використовуються практично в усiх сферах нашо­го життя.

програмне забезпечення

Сучасне програмне забезпечення рiзнопланове. Його умовно мож­на подiлити на категорiї:

Системнi програми призначенi для пiдтримки функцiювання комп’ютера i створення користувачевi зручних умов роботи. До сис­темних програм належать операцiйнi системи, операцiйнi оболонки, сервiснi програми (утилiти).

Прикладнi програми призначенi для розв’язання типових прак­тичних задач. Вони допомагають людинi в рiзних сферах її дiяль­ностi. Найпоширенiшi такi групи програм:

 •   текстовi, графiчнi й вiдеоредактори — програми для створення й опрацювання текстiв, графiки i вiдео;
 •   видавничi системи — програми для виготовлення книжок чи iншої полiграфiчної продукцiї;
 •   електроннi таблицi — програми для опрацювання числових чи текстових даних, наведених у таблицях;
 •   системи керування базами даних — програми для опрацювання структурованих великих обсягiв даних з рiзноманiтних галузей людської дiяльностi;
 •   системи автоматизованого проектування — програми для побу­дови креслень i керування процесом конструювання рiзних меха­нiзмiв;
 •   навчальнi системи — програми для вивчення рiзних тем практич­но зусiх предметiв;
 •   iнструментальнi засоби, системи чи середовища програмуван­ня — засоби для створення (пiдготовки й виконання) програм ко­ристувачами на базi рiзних мов програмування: Бейсiк, Паскаль, Сi тощо;
 •   програми для роботи в мережах тощо.

2. Операцiйна система

 •  Операцiйна система (ОС) — це набiр програм, якi призначенi для забезпечення взаємодiї усiх пристроїв комп’ютера й виконання корис­тувачем дiй над об’єктами: файлами, каталогами, дисками тощо.

Програми ОС розмiщенi на диску, який називають системним. Найважливiшi з них (так зване ядро ОС) автоматично заносяться (iн­ший термiн завантажуються) в oпeративну пам’ять комп’ютера пiсля вмикання й тестування його пристроїв. Лише пiсля цього ко­ристувач отримує доступ до iнформацiї, яка мiститься у файлах на дисках.

ОС є багато: MS-DOS, OS/2, Unix, Linux, Microsoft Windows: 9x, NT, ХР, Vista.

У MS-DOS дiї над об’єктами виконують за допомогою команд, тексти яких треба вводити зклавiатури. Наприклад, щоб перейти на диск D: i переглянути кореневий каталог, потрiбно вручну ввести двi команди — D:\ i dir. Тому таку ОС характеризують як ОС з тексто­вим iнтерфейсом.

 •  Інтерфейс — спосiб взаємодiї користувача iз системою.

MS Windows та деякi iншi ОС мають зручнi графiчнi засоби взаємодiї користувача iз системою. Такi засоби називають графiчним iнтерфейсом користувача (GUI — graphical user interface).

Головним елементом графiчного iнтерфейсу сучасних ОС є вiкно. Англiйське слово «windows» означає «вiкна». У вiкнах мiститься рiзноманiтна iнформацiя про програми та данi, про диски, папки, роз­мiщення файлiв у папках, про засоби дiй з об’єктами ОС тощо.

Кожному об’єкту ставиться у вiдповiднiсть графiчний значок (iншi назви — пiктограма, iконка). Назву папцi чи файла дає корис­тувач, її можна змiнювати. Ця назва стає пiдписом до вiдповiдного значка.

Значок є графiчним представленням об’єкта. Щоб виконати дiю над об’єктом, достатньо виконати дiю над його значком.

У класичному налаштуваннi Windows, щоб вибрати об’єкт, по­трiбно клацнути на його значок мишею. Щоб вiдкрити папку чи за­пустити програму, треба клацнути на її значок двiчi тощо.

Дерево каталогiв є зручними засобами для навiгацiї i вiдшукання об’єктiв.

Дiї над об’єктами виконують за допомогою команд, зiбраних у го­ловному чи контекстному меню або зображених кнопками на пане­лях iнструментiв тощо.

 

Склад операцiйної системи

Основнi складовi операцiйної системи:

 •   Базова система введення/виведен­ня — BIOS — незалежний вiд кон­кретної версiї ОС набiр базових команд, за допомогою яких здiй­снюється обмiн даними мiж при­строями.
 •   Ядро операцiйної системи органiзо­вує виконання команд, розподiляє ресурси мiж пристроями й програма­ми, надає розширених можливостей щодо керування пристроями ПК.
 •   Файлова система визначає структуру збереження даних на носiї. Як правило, операцiйна система працює зкiлькома файловими системами: FAT, FAT32, NTFS.
 •   Драйвери зовнiшнiх пристроїв.
 •   Оболонка, що забезпечує iнтерфейс користувача. Завантажене в оперативну пам’ять ядро операцiйної системи займаєнебагато мiсця, наприклад 20-80 Мбайтiв (залежно вiд конкретної ОС). На диску резервується мiсце для файла пiдкачки (своп-файл), який ОС використовує для тимчасового зберiгання даних у разi потреби.

 

Функцiї операцiйної системи

Головнi функцiї бiльшостi операцiйних систем:

1) забезпечення доступу до файлiв на дисках;

2)  налагодження дiалогу мiж системою та користувачем;

3) пiдтримка одно- чи мультизадачного режиму роботи;

4)  пiдтримка колективного використання комп’ютера;

5) забезпечення ефективної взаємодiї всiх пристроїв;

6) захист i вiдновлення iнформацiї.

 

Поняття файла, каталогу

 •   Файл (сукупнiсть даних, записаних на зовнiшнiй носiй, що має власне iм’я).
 •   Ім’я файла (складається здвох частин — iменi та розширення, якi роздiленi мiж собою крапкою).
 •   Маски iмен файлiв — запис для вибору (пошуку) файлiв згiдно iз за­даними критерiями для iменi та типу (? — довiльний символ, * — до­вiльний набiр символiв. Наприклад *.mp3 — всi файли типу — mp3).
 •   Приклади розширень iмен файлiв (exe, com, bat, txt, doc, xls, mdb, mp3, avi, pas, bas, dat, sys, bmp, gif, jpg).
 •   Каталог (спецiальний файл, у якому реєструються iншi файли, а також каталоги, вкладенi в цей каталог).
 •   Ієрархiчна (деревоподiбна) структура файлової системи.
 •   Поняття кореневого каталогу.
 •   Шлях до файла — це рядок, який вказує розташування файла.
 •   Поточний каталог (каталог, зяким у цей момент працює користувач).
 •   Стандартнi iмена дискiв.

VI.  Узагальнення набутих знань

Створення опорного конспекту (список нових термiнiв). Робота зпрограмою «Блокнот».

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника.

 

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку