Редагування малюнка. Практична робота №3 «Опрацювання зображень, створених раніше»

25.01
2014

Конспект уроку по темі:  Редагування малюнка. Практична робота №3 "Опрацювання зображень, створених раніше" (5 клас)

УРОК № 18

ТЕМА. РЕДАГУВАННЯ МАЛЮНКА.

 ПРАКТИЧНА РОБОТА № З «ОПРАЦЮВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ, СТВОРЕНИХ РАНІШЕ»

Цілі:

навчальна: сформувати вміння редагувати малюнок; розвивальна: розвивати увагу, кмітливість, логічне мислення; виховна: виховувати в учнів активність, естетичний смак.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: комп'ютери, графічний редактор MS Paint, інструктивні карт­ки, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Презентація кросвордів (ребусів), підготовлених учнями.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. На минулому уроці ми продовжили роботу з графіч­ним редактором Paint, навчилися працювати різними інструмента­ми. Сьогодні ми продовжимо вивчати Paint, навчимося редагувати створені малюнки.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Гра «Снігова куля»

Учитель пропонує учням по черзі називати інструменти, що використовуються в програмі Paint, повторюючи всі інструменти, названі попередніми учнями.

Фронтальне опитування

1. Як запустити графічний редактор Paint?

2. Назвіть основні елементи вікна програми Paint.

3. Яке призначення елементів панелі інструментів Paint?

4. Коли і для чого на екрані з’являється діалогове вікно?

5. Які елементи має діалогове вікно?

6. Коли і для чого на екрані з’являється інформаційне вікно?

7. Які ви можете назвати основні команди меню Файл у програмі Paint?

8. Як підготувати екран для нового малюнка?

9. Як змінити розміри малюнка?

10. Як зберегти малюнок з новим ім’ям?

11. Чим відрізняються команди Зберегти і Зберегти як...?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя з елементами демонстрування або самостійна робота учнів з джерелом інформації

Редагування малюнка

Для редагування малюнка використовують команди меню Прав­ка, Вигляд, Малюнок. Деякі команди діють тільки на виділений фрагмент малюнка, решта — на весь малюнок.

Редагування виділеного фрагмента

Графічний редактор Paint дозволяє виконувати з виділеним фрагментом малюнка такі дії: копіювати, переносити, вирізати, по­вертати на кут 90°, 180° та 270°; дзеркально відображати горизон­тально та вертикально; змінювати ширину та довжину; змінювати кут нахилу по горизонталі та вертикалі.

Для виділення фрагмента можна скористатись кнопками Виді­лення або Виділення довільної області панелі інструментів. Коман­да Правка —» Виділити все дозволяє виділити всю область малюнка. Для зняття виділення слід встановити курсор за межі виділеного фрагмента і клацнути лівою кнопкою миші.

Для очищення виділеного фрагмента слід виконати команду Правка —> Очистити виділення. Очищена область заповнюється кольором фону.

Для переміщення виділеного фрагмента слід встановити курсор на будь-яку точку всередині фрагмента (при цьому курсор набуде форми чотири напрямленої стрілки) і за натисненої лівої кнопки миші перетягнути його в потрібне місце.

Копіювання виділеного фрагмента здійснюють командою Прав­ка —► Копіювати.

Скопійований фрагмент вміщується у буфер обміну Windows, але з малюнка не вилучається. Зручніше копіювати виділений фрагмент за допомогою миші. Ця операція аналогічна до переміщення, однак під час перетягування слід утримувати натисненою клавішу Ctrl. У разі копіювання за допомогою миші виділений фрагмент у буфер обміну не заноситься.

Для того щоб повернути фрагмент малюнка на заданий кут або відобразити його вертикально чи горизонтально, слід скористатися командою МАлюнокПовернути —» Відобразити. У вікні, що від­крилось, установити перемикач біля потрібної дії, після чого під­твердити свій вибір натисканням кнопки ОК.

Зміна ширини і довжини фрагмента малюнка у графічному редакторі Paint відбувається у відсотковому відношенні. Напри­клад, якщо вказати значення зміни 50%, фрагмент малюнка буде зменшено вдвічі порівняно з початковим розміром, а якщо вказати значення 200 %, то фрагмент збільшиться у два рази.

Для здійснення нахилу фрагмента малюнка або зміни його шири­ни і висоти слід скористатися командою МалюнокРозтягнути —■ —► Нахилити. У вікні, що відкрилось, увести в текстове поле потріб­не значення, після чого підтвердити свої дії натисканням кнопки ОК.

Якщо потрібно встановити розміри Малюнка або вибрати палі­тру (кольорову чи чорно-білу), слід виконати команду Малюнок —> —> Атрибути. У вікні, яке відкриється, можна задати ширину і ви­соту малюнка (в дюймах, сантиметрах, точках).

Вилучення виділеного фрагмента можна здійснити командою Правка — Вирізати. Вилучений фрагмент поміщується у буфер обміну. Після вилучення виділена область заповнюється кольором фону.

Вставка фрагмента з буфера обміну  здійснюється ко­мандою Правка —► Вставити. Для вставки зображення, яке збе­рігається у файлі, використовують команду Правка —> Вставити з файлу.. За виконання цієї команди відкривається вікно діалогу Вставка з файлу. Зовнішній вигляд цього вікна аналогічний до діа­логового вікна Відкриття файлу. У цьому вікні потрібно вказати ім’я файлу, його тип.

Фрагмент з буфера обміну або з файлу вставляється у лівий верхній кут області малювання. Після вставки цей фрагмент за­лишається виділеним і його можна перемістити в будь-яке місце області малювання.

Зміна розмірів виділеного фрагмента здійснюється за допомогою маркерів розміру. Ці маркери розміщуються на пунктирній рамці, яка обмежує виділений фрагмент, і мають вигляд темних малень­ких квадратів. Якщо встановити курсор миші на маркері, він наби­рає вигляду двонапрямленої стрілки. Пересування курсора за натис- неної лівої кнопки миші розтягує або стягує виділений фрагмент.

Редагування малюнка

Операції з малюнками виконують так, як з фрагментами.

Команди редагування малюнка дають змогу очистити область малювання, змінити масштаб малюнка, повернути чи нахилити малюнок, змінити його розміри, одержати дзеркальне відображення малюнка.

Очищення області малювання здійснюється командою Малюнок —► —> Очистити. Команда доступна в разі відсутності виділеного фраг­мента.

Зміна масштабу малюнка здійснюється командою Вигляд —» —> Масштаб.

Команда Вигляд —> Переглянути малюнрк дає змогу розгорнути малюнок на весь екран. Для повернення малюнка до попередніх роз­мірів слід клацнути мишею по полю малюнка.

Редагування кольору

Під редагуванням кольору розуміють зміну кольорів елементів малюнка або палітри.

Вище було зазначено, що для вибору основного кольору слід клацнути лівою кнопкою миші по відповідному кольору палітри, а для вибору кольору фону — правою.

Інструмент Заливка панелі інструментів дозволяє заповнювати обмежену область малюнка кольором фону.

Кнопка Вибір кольорів (піпетка) панелі інструментів дозволяє скопіювати колір одного елемента малюнка в інші елементи. Для цього після активізації кнопки слід клацнути лівою кнопкою миші на кольорі, який необхідно вибрати. Цей колір стане основним у па­літрі кольорів. Відповідно, клацання правою кнопкою миші визна­чить колір фону.

Команда Малюнок —» Обернути кольори замінює всі кольори в Малюнку на протилежні (білий — на чорний, жовтий — на синій тощо).

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

(Варіант 1)

VI.  УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ Робота за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

18

3.4

Номер завдання

Працюємо в парах: 1, 4

1,4

 

Практична робота

Інструктаж з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 2)

Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Завдання

Відкрийте файл Кулька.bmp. Виділіть зображення кульки. Ско­піюйте його і вставте два рази. Розфарбуйте кульки за власним смаком, використовуючи інструмент Заливка.

Відкрийте файл Мяч.bmp. Створіть чотири копії м’яча в області воріт за зразком. Збережіть файл під назвою Мяч Прізвище. bmp.

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ Фронтальне опитування

1. Як відкрити малюнок, який записано на диску?

2. Що таке фрагмент малюнка? Як його можна виділити?

3. Чим відрізняється довільне виділення фрагмента від прямокут­ного?

4. Які дії можна виконувати над фрагментом малюнка?

5. Поясніть назви команд меню Правка графічного редактора Paint.

6. Опишіть дії команди Відобразити —> Повернути в меню Малюнок. Гра «Зіпсована записка»

У наступний текст замість крапок вставте правильні слова та словосполучення.

1. Команди Копіювати, Вставити, Вирізати, Очистити виділен­ня можна виконати лише тоді, коли фрагмент...

2. Клавіша Shift дає змогу створити ефект руху під час ... фрагмента.

3. Вилучення виділеного фрагмента здійснюється за допомогою команди...

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учні дають відповіді на запитання вчителя. Учитель узагальнює ці відповіді.

— Що сьогодні дізналися нового?

— Чого навчилися?

— Що сподобалось на уроці, а що ні?

— Чи виникали труднощі?

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

Завдання за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

18

3.4

Номер завдання

Завдання «Голволомки»

3

 

Завантажити конспект уроку "Редагування малюнка"

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 1

Відповісти Людмила Відмінити відповідь

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку