Створення діаграм і графіків у середовищі табличного процесора Excel

02.08
2013

Конспект уроку

Тема. Створення діаграм і графіків у середовищі табличного процесора Excel

Навчальна мета: Ознайомити учнів з основними типами та видами діаграм; їх застосуванням, основними елементами. Показати учням можливості використання  Microsoft Excel для  виконання  необхідних обчислень, побудов таблиць, діаграм і графіків. Набуття практичних навичок під час побудови різних видів діаграм.

Розвиваюча мета: Розвивати логічне мислення, творчі здібності учнів, увагу, та зосередження на виконанні завдання. Розвивати навики роботи за комп’ютером.

Виховна мета: Формування навичок самостійності та самоаналізу в роботі з ЕТ.

Технічні засоби навчання: комп’ютери, ОС Windows XP, електронна таблиця Excel, MS Power Point, демонстраційні програми, проектор, мультимедійна дошка

Обладнання: міні-таблиці «Помилки під час введення формул до ЕТ»

Дидактичні і роздаткові матеріали: 1) індивід. картки із завданнями на обчислення функцій і побудову діаграм – інструктивні картки;  2) завдання для практичної роботи.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

-         Будувати діаграми та графіки на основі табличних даних;

-         Форматувати в редагувати діаграми;

-         знаходити практичний  і ефективний шлях виконання заданого завдання

-         чітко обґрунтовувати свою позицію;

-         переконатися  у  справедливості  древньої  мудрості   «Хочеш  чомусь навчитися сам - спробуй навчити цього ж іншого».

Орієнтовний план і методи проведення уроку:

№ п/п

Зміст роботи

Орієнтовний час

1

Організаційний момент.

2 хв.

2

Перевірка домашнього завдання з допомогою  комп’ютерного тестування.

5 хв.

3

Актуалізація опорних знань, вмінь, навичок учнів з допомогою інтерактивної технології  метод «Прес».

10 хв.

4

 Мотивація навчальної діяльності супроводжується демонстрацією на ПК

3 хв.

5

Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу. Робота в малих групах. Технологія «Ажурна пилка».Демонстрація побудови діаграм у вигляді презентації.

6 хв.

6

Узагальнення  знань про різні типи діаграм. Корекція. Робота у великій групі

4 хв.

7

Практична робота за комп’ютером. Індивідуальна робота

10

8

Підведення підсумків. Оцінювання результатів уроку. Метод «Мікрофон».

3

9

Домашнє завдання.

2

 

Хід уроку

І. Організація класу. Повторення правил ТБ і роботи учнів у кабінеті інформатики

ІІ.  Перевірка домашнього завдання. 1 учень біля дошки виконує завдання аналогічне до д/з; 3 учні за ПК працюють з комп’ютерними тестами в тестовій оболонці Test-W.

ІІІ. Актуалізація опорних знань, вмінь, навичок учнів.

 1. Що таке ЕТ? Для чого застосовують ЕТ?
 2. Які типи даних можна вводити в ЕТ?
 3. Які основні правила запису формули?
 4. Назвіть  основні властивості ЕТ.
 5. В яких режимах може працювати ЕТ ?
 6. Що може містити формула?
 7. Які є категорії стандартних функцій?
 8. Наведіть приклад математичних функцій, статистичних?
 9. Які логічні функції ви знаєте.

 (демонстрація на ПК тестових завдань в програмі PowerPoint)

 1. Яке значення виразу   МИН (12;25) + МАКС(12;25)?
 2. Який результат міститиме клітинка, куди введена формула 2*sin(0)+1?
 3. Яке значення функції?

а) СУММ(5;2;МАКС(8;13));

б)МИН(15;20;МАКС(15;20));

в) МАКС(15;40;МИН(25;45));

г) СРЗНАЧ(15;50;25)?

4.  Яке значення виразів?  СУММ(15;20;25)+МИН(5;15)?

МИН (12;25) + МАКС(12;25)?

5. На екрані поміщені розв'язки задач, учням пропонується проаналізувати їх, використовуючи метод «ПРЕС».

 • Ø аналіз має початися словами «Я вважаю, що...» і учні повинні висловити свою точку зору.
 • Ø Обґрунтування розпочати зі слів «тому, що...» і навести докази на підтримку такої позиції.
 • Ø Узагальнити свою думку після висловлення «Отже, я вважаю...».

Уважно, не перебиваючи, вислухати відповідь однокласника і, якщо не погоджується з нею, то висловити свою думку після прослуханої відповіді.

(Демонстрація на ПК)

№ п/п

Завдання

Запропонований розв’язок

1 Чи правильний запис для обчислення в ЕТ?y=√ x²+x³-5  =КОРЕНЬ(А1^A1+A1^3 - 5))
2 Чи правильний запис для обчислення в ЕТ?y= (x-2)x²/x³ =(A1-2)*A1^2/A1^3
3 Чи правильний запис для обчислення в ЕТ?y=√x-8 + sinx²  = КОРЕНЬ(А1)+SIN(A1)
4 Чи правильний запис для обчислення в ЕТ? y=(x+5)/cosx³ =A1+5/COS(A1^3)

 

ІV.  Мотивація навчальної діяльності. (демонстрація вчителем на ПК)

Розгляньте повідомлення, подане у різних видах. Визначте, за якого подання інформація сприймається найкраще.

Таблиця.

Обсяг продажів за місяцями
Назва товару січень лютий березень
Комп'ютер Pentium 4-4000

15 000

23 400

30 050

Комп'ютер Рentium 4-3800

18 000

28 080

31 220

Комп'ютер Athlon64 -3200

29 000

33 698

29 900

Монітор 17"

12 440

40 435

35 780

Монітор 19"

15 120

23 896

24 550

Принтер лазерний ХP

1 100

4 400

6 700

Принтер лазерний Canon

2 700

3 500

5 800

Принтер струминний

350

1 050

1 220

створення графіків і діаграм

створення графіків і діаграм

Як бачимо, діаграми і графіки дозволяють наглядно представляти табличні дані і проводити швидкий візуальний аналіз цих даних.

Excel дає широкі можливості для створення ділової графіки – діаграм і графіків.

V. Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу.

(засвоєння нових знань і формування вмінь)

Учні записують тему уроку і мету з презентації.

Вчитель пропонує опрацювати теоретичний матеріал самостійно у групах

(Робота в групах з роздатковим матеріалом – ознайомлення з типами діаграм і алгоритмом побудови діаграм і графіків)

Діаграми призначені для графічного відображення числових даних.

Діаграми поділяються на стандартні і нестандартні. Серед стандартних діаграм і графіків є такі: гістограма, лінійчата, графік, кругова, крапкова, з областями, кільцева, пелюсткова, поверхнева, бульбашкова, біржова, циліндрична, конічна, пірамідна. Крім того, Excel крім 14-ти стандартних типів діаграм пропонує більше 20 нестандартних діаграм і графіків. Основою всіх цих різноманітних діаграм і графіків є три різновиди: кругова діаграма, стовпчикова діаграма і лінійний графік.

Завдання для 1 групи:

Кругові діаграми відображають числові дані з одного виокремленого рядка чи стовпця у вигляді круга із секторами. Вона демонструє  співвідношення частин і цілого поданих  у відсотках від цілого (100%).   

В кругових діаграмах немає осей X і Y.

 Стовпчикові діаграми (гістограми) краще показують числові дані одночасно в кількох рядках і стовпчиках.

Лінійний графік (точкова діаграма) краще використовувати для побудови математичних графіків.

Діаграми будуються автоматично за допомогою Майстра діаграм. Їх запускють двома способами:

1) за допомогою кнопки Майстер діаграм на панелі інструментів;

2) командою з меню Вставити =>Діаграму. Спочатку потрібно виділити діапазон з даними, а тоді виконати 4 кроки для побудови діаграми.

Зміни у створеній діаграмі  можна зробити за допомогою: 1) контекстного меню (параметри діаграми);    2) командою Діаграма;   3) панелі інструментів (кнопка Майстер діаграм).

Завдання для 2 групи:

Тип діаграми

Опис

Гістограма Дані відображаються у вигляді вертикальних смуг. Найбільш поширений тип. В Excel використову­ється за умовчанням. Подана у такому вигляді: об'ємна, з накопиченням і нормована на 100 %
Лінійчата Дані відображаються у вигляді горизонтальних смуг. Використовується під час порівняння величин за один проміжок часу та у випадках, коли підписи категорій надто довгі. Подана в такому вигляді: об'ємна, з накопиченням і нормована на 100 %
Графік Дані відображаються у вигляді точок, що з'єднані між собою лініями. Цей тип діаграм використову­ється для відображення зміни даних у часі. Подана у такому вигляді: об'ємна і з накопиченням
Кругова Відображає один ряд чи категорію даних. Викорис­товується для того, щоб показати, скільки відсотків складає кожна точка даних від загальної величини. Цей тип діаграм поданий такими видами: об'ємна, розрізна, вторинна і колова. Вторинні діаграми використовуються у тих випадках, коли частину елементів необхідно відокремити від загальної суми і подати їх в окремій коловій діаграмі або гістограмі
Кільцева Схожа на колову. Використовується для відобра­ження відсотка від загальної суми, але для кількох рядів. Дані відображаються у вигляді кілець. Мож­ливе створення розрізної кільцевої діаграми
Точкова Відображає маркери Для кожної точки даних. За­стосовується для відображення розподілу даних, що часто використовуються у наукових роботах. Подана такими видами: тільки точки; точки, спо­лучені згладжувальними лініями; точки, сполучені відрізками
Бульбашкова Нагадує точкову діаграму, у якій для кожної точки відображається мітка. Чим більше значення, тим більша бульбашка. Може бути подана в об'ємному вигляді
Пелюсткова Вісь значень подана променями, що виходять із спільного центра, а точки Даних сполучені відрізка­ми, утворюючи структуру, що нагадує павутиння. Можливий варіант діаграми з полями

 

 

Технологія «Ажурна пилка». Робота в експертних групах.

Експерти «домашніх» груп, пересуваючись за годинниковою стрілкою, ознайомлюють членів інших груп із тим матеріалом, який опрацювали у «домашній» групі і отримують від них зворотну інформацію. Приблизний час перебування експерта в кожній групі - 2 хвилини. В останній частині занять учень повертається у свою «домашню» групу.

Як практично побудувати діаграми учениця за ПК демонструє і коментує у вигляді презентації.

VІ.  Узагальнення  знань про різні типи діаграм.  Корекція.

Робота у великій групі. Вчитель акцентує увагу на питаннях, які за його спостереженням виявилися найважчими для учнів:

 • Що таке діаграма, для чого призначена?
 • Які є типи діаграм?
 • З допомогою чого будується діаграма?
 • Скільки кроків використовують для побудови діаграм?

VІІ.  Практична робота за комп 'ютером.

Індивідуальна робота.

Учні отримують завдання для самостійної роботи за комп'ютером.

 

VІІІ.  Підведення підсумків. Оцінювання результатів уроку.

Метод «Мікрофон».

 • Що нового ви дізналися на уроці? Чому навчилися?
 •  Над виробленням яких навичок та дій ви працювали?
 • Як ви самі оцінюєте свою роботу на уроці?

IX  Домашнє завдання.

Підготувати таблицю про успішність учнів вашого класу з відповідних предметів, які ви отримали за тему.

 

 

Завантажити  конспект  уроку Створення діаграм і графіків у середовищі табличного процесора Excel

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку