Створення, збереження та перегляд презентації

25.03
2014

Конспект уроку з інформатики для 5 класу по темі "Створення, збереження та перегляд презентації"

УРОК № 25

ТЕМА. СТВОРЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ, її ПЕРЕГЛЯД. ТЕКСТОВІ ТА ГРАФІЧНІ ОБ'ЄКТИ СЛАЙДІВ

Цілі:

навчальна: навчити відкривати збережені презентації, створювати нові, зберігати та переглядати їх; ознайомити учнів з можливостями дода­вання тексту до слайдів; розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, зв'язне мовлення, навички самостійної роботи на комп'ютері; формувати вміння уза­гальнювати, міркувати, виховна: виховувати відповідальність, самостійність.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп'ютери, редактор презентацій MS PowerPoint 2007, ін­структивні картки, картки із завданнями, матеріали для презентації.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ   Фронтальне опитування

1. Що таке комп’ютерна презентація?

2. Для чого призначені презентації?

3. Як називають програму для створення презентацій?

4. Яким чином можна завантажити PowerPoint?

5. Назвіть режими роботи в програмі PowerPoint 2007.

6. Які є види презентацій (за призначенням)?

Робота з картками

Впишіть у кружечки числа, що відповідають номерам пере­лічених нижче елементів зображеного на рисунку вікна програми PowerPoint.

Основні елементи вікна PowerPoint 2007:

1 Кнопка Office 7 Елементи керування для зміни масштабу
2 Панель швидкого доступу 8 Кнопки перемикання режимів

3 Рядок заголовка вікна програми

9 Рядок стану
4 Рядок 10 Область нотаток
5 Смуга прокручування 11 Область структури і слайдів
6 Слайд 12 Вкладки Слайди і Структура

Демонстрування на екрані відповідей на завдання. Самоперевір­ка чи взаємоперевірка робіт.

  1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учням було запропоновано завдання: навести приклади, як ком­п’ютерні презентації можуть стати в пригоді в житті.

Можливі варіанти відповідей:

Презентації використовують у навчальному процесі для:

♦  наочного подання навчального матеріалу;

♦  керування навчальною діяльністю;

♦  контролю знань;

♦  узагальнення та систематизації знань.

В інших сферах діяльності для:

♦  рекламування товарів, послуг;

♦  створення фотоальбомів;

♦  супроводу виступів;

♦  подання ідей тощо.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Ви вже знаєте, наскільки цікавими та корисними можуть бути комп’ютерні презентації.

—         А чи хотіли б ви навчитися створювати такі презентації само­стійно?

—         А хто з вас знає, як можна створити презентацію в програмі PowerPoint 2007? Це питання ми і будемо розглядати на нашому уроці.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя з елементами демонстрування

Створення презентації

Завантажимо програму PowerPoint. Нова презентація створю­ється автоматично й містить один слайд, на якому розташовані два об’єкти — заголовок і підзаголовок. Ця презентація має назву Презентація1.

Щоб вибрати і вставити ще один слайд у презентацію, слід на вкладці Основне рядка клацнути мишкою по кнопці Створити слайд. Відкриється вікно, в якому вибрати потрібний тип слайда. Слайд буде вставлений після поточного.

На слайдах можна розмістити такі об’єкти: заголовок, список, текст, рисунок тощо.

Збереження презентації

Щоб зберегти презентацію, потрібно виконати перелічені нижче дії:

1) натиснути кнопку Office, відкриється меню, вибрати пункт Збе­регти або Зберегти як... (залежно від ситуації). Або використати комбінацію клавіш Ctrl + S;

2) у діалоговому вікні Зберегти як... у списку Папка вибрати диск і серед існуючих вибрати ту папку, де має розташовуватися пре­зентація;

3)  вибрати один із форматів файла в текстовому полі Тип файла:

♦  презентація, яка відкриється разом з програмою PowerPoint. Файл матиме розширення .РРТХ;

♦  демонстрування PowerPoint, призначене виключно для пока­зу презентації. Файл матиме розширення .PPSX;

♦  рисунок у форматах GIF, JPEG, PNG, TIFF та інших, який перетворює презентацію на набір рисунків зі слайдів;

4)  у текстове поле Ім’я файла ввести ім’я файла та натиснути кноп­ку Зберегти.

Перегляд презентації

Наступний етап роботи над презентацією передбачає встановлен­ня порядку чергування слайдів та їх демонстрування. Ви вже зна­єте, що для цього потрібно скористатися кнопками вибору режиму перегляду презентації, які розташовані на панелі змісту презента­ції, або виконати команду Показ слайдів —> Спочатку (або Показ слайдів —► 3 поточного слайда).

У звичайному режимі відбувається редагування слайдів. Зви­чайний режим дозволяє вилучати або додавати слайди, копіювати їх або переносити.

Для налагодження великих презентацій зручно користуватися сортувальником слайдів, який дозволяє змінювати порядок слайдів, додавати переходи, встановлювати час показу кожного зі слайдів тощо.

Під час перегляду презентації перехід від одного слайда до ін­шого здійснюється за допомогою натискання лівої кнопки миші в будь-якому місці екрана.

Оскільки порядок створення слайдів презентації відповідає по­слідовності слайдів проекту, нам залишається лише їх продемон­струвати.

Додавання тексту до слайдів

Учитель. Уявімо, що ви вже створили власну презентацію. Зараз ми навчимося додавати до слайдів інші елементи, зокрема текстову інформацію та зображення.

У такому разі почнемо з титульного слайда. Виберіть перший слайд і клацніть лівою кнопкою миші всередині рамки з написом Заголовок слайда. Введіть текст.

На слайдах тексти можуть розміщуватися в написах, усереди­ні фігур і в таблицях. Під час створення презентацій на основі шаблонів написи на слайдах уже створено і для введення тексту необхідно вибрати відповідне поле.

Якщо ви збираєтесь розмістити на слайді новий напис і ввести до нього текст, то треба виконати такий порядок дій:

1) вибрати слайд, на якому буде розміщено новий напис;

2)  виконати команду Вставлення —Текст —> Напис;

3)  створити на слайді прямокутну область, у яку треба ввести текст;

4)  ввести текст.

Вставлення зображення у слайд

Кнопка для вставляння рисунка розміщена на вкладці Встав­лення серед інших кнопок, які дають змогу вставляти об’єкти. Тут є кнопки для вставлення написів, рисунків, фігур, діаграм, об’єктів та інших. У 5 класі ми маємо навчитись вставляти лише написи, рисунки, фігури. Решту об’єктів будемо вивчати пізніше.

Після клацання кнопки Рисунок можна вибрати будь-який файл із зображенням, який ви хочете помістити в поточний слайд.

Альтернативою цьому способу вставляння рисунків є викорис­тання макета слайда. Для цього вам потрібно вибрати макет, напри­клад Заголовок і об’єкт, клацнути кнопку Додати рисунок з файла і вибрати файл. До найчастіше використовуваних форматів файлів зображень належать EMF, WMF, JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF.

Дії над об'єктами презентації

Переходимо до наступного етапу створення презентації.

Завантажимо програму PowerPoint. Нова презентація містить один слайд, на якому розташовані два об’єкти — заголовок і підза­головок. На слайдах можуть розміщуватися такі об’єкти: заголовок, список, текст, рисунок тощо.

Кожний об’єкт можна виділити, переміс­тити, скопіювати, видалити, а також зміни­ти його розмір або вміст. Ці дії виконують­ся для всіх об’єктів однаково. Якщо слайд створено за допомогою розмітки (наприклад,

«заголовок, підзаголовок, список»), то міс­це кожного об’єкта позначається блідими пунктирними лініями, а всередині роз­ташовується підказка.

Розглянемо, як саме виконуються дії над об’єктами в програмі PowerPoint.

Перед опрацюванням будь-якого об’єкта (зміни розмірів, кольо­ру, місця розташування) його потрібно виділити. Щоб виділити один об’єкт, потрібно підвести до нього курсор та натиснути ліву кнопку миші.

Щоб виділити одночасно декілька об’єктів, потрібно натискати ліву кнопку миші на кожному з них, одночасно утримуючи клавішу Ctrl.

Будь-який об’єкт можна переміщувати та копіювати як у межах одного слайда, так і до іншого слайда. Щоб перемістити об’єкт у межах одного слайда, достатньо підвести до нього мишу і, утриму­ючи ліву кнопку, перетягнути його на нове місце. Для копіювання потрібно діяти так само, але утримувати клавішу Ctrl. Щоб об’єкт перемістити або скопіювати до іншого слайда, потрібно скористати­ся буфером обміну. Виділений об’єкт можна вирізати або скопіювати до буфера відповідно командами Вирізати або Копіювати.

Якщо необхідно змінити розмір об’єкта, достатньо натиснути лівою кнопкою миші маркер розміру і, утримуючи її, збільшити або зменшити об’єкт. На екрані з’явиться пунктирна рамка, яка вкаже нові розміри об’єкта.

Щоб видалити будь-який об’єкт, потрібно виділити його та на­тиснути клавішу Delete.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

(Варіант 2)

VI. УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Як відкрити готову презентацію?

2. Як створити презентацію?

3. Як зберегти презентацію?

4. Яка різниця між командами Зберегти і Зберегти як...?

5. Як переглянути презентацію?

6. Які об’єкти можна додати до презентації? (Текст, зображення)

7. Як додати текстовий напис?

8. Як додати зображення?

9. Які дії можна виконати з об’єктами?

Робота в парах «Я тобі — ти мені»

Кожен учень готує запитання за програмою PowerPoint 2007 і ставить його своєму партнеру. Учитель коригує відповіді учнів (за потреби).

VII. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ  Робота за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Варна О. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка О. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

25

4.2

Номер завдання Вправа 1, 2

1,2

Практичне завдання

Інструктаж з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 2)

Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Завдання

1. Завантажте редактор презентацій PowerPoint 2007.

2. Створіть нову презентацію на три слайди з різною розміткою.

3. На титульному слайді запишіть назву «Спорт».

4. Опишіть два улюблених види спорту, використавши при цьому ілюстрації (на двох слайдах).

5. Збережіть створену презентацію в папку, вказану вчителем, під назвою CnopT_npi3BHnje.pptx.

6. Перегляньте створену презентацію одним з відомих вам способів.

7. За потреби відредагуйте презентацію.

8. Закрийте редактор презентацій PowerPoint 2007.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель. Отже, ми сьогодні ознайомилися з програмою для створення презентацій — MS PowerPoint 2007.  Кожен з вас зможе проявити свої творчі здібності, адже протягом вивчення теми ви працюватимете над створенням власних презентацій на різні теми. Рефлексія

—  Що ви навчились робити на уроці?

—  Що нового дізнались?

—  Що вам сподобалось найбільше?

—  Що вам запам’яталось?

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

2. Завдання за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка О. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова JI. А., Шакотько В. В.
Параграф

25

4.2

Номер завдання

Завдання «Повторюємо»

3

 

Завантажити конспект уроку "Створення, збереження та перегляд презентації"

Також можете переглянути додаткові матеріали до уроку тут.

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку