Урок 20. Створення текстових документів. Перевірка правопису.

02.02
2015

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі "Створення текстових документів. Перевірка правопису" за новою програмою починаючи з 2014 року

Урок 20. Створення текстових документів. Перевірка правопису.

Цілі:

 • навчальна: продовжити формувати вміння редагувати та створювати текстові документи, здійснювати перевірку правопису; удосконалювати вміння працювати з текстовим документом;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення учнів; формувати в учнів алгоритмічне мислення, уміння самостійно здобувати знання;
 • виховна: виховувати творче ставлення до справи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. відтворення і коригування опорних знань

«Запитання — відповідь»

Іноді перевірку домашнього завдання можна проводити так: учневі, якого викликали до дошки, товариші ставлять запитання до вивченого параграфу (не заглядаючи в підручник). Оцінюють точність і правильність відповідей і самих запитань.

 • Що ми називаємо текстовим документом?
 • Які об’єкти може містити текстовий документ?
 • Як завантажити програму Microsoft Office Word 2007?
 • Для чого використовують програму MSWord?
 • З яких елементів інтерфейсу складається головне вікно ре­дактора MSWordі в чому їх призначення?
 • Як ви розумієте поняття стрічковий інтерфейс?
 • Які вкладки має стрічка в MSWord?
 • Для чого використовують лінійки прокручування у MSWord?
 • Як завершити роботу з програмою MSWord?

IV. Мотивація навчальної діяльності

Прийом «відстрочена відгадка»

— Як правильно організувати роботу з тестовим документом, щоб зекономити час?

— Як зробити так, щоб ваш документ мав естетичний вигляд на екрані та на папері?

Відповіді на ці та інші запитання ви дізнаєтесь під час вивчення нової теми.

V. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

VI. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

Створювати текстові документи можна кількома способами:

 1. з порожнього документу
 2. шляхом редагування існуючого документу
 3. на основі шаблону

Для створення нового документу з порожнього потрібно:

 • завантажити Microsoft Word
 • обрати вказівку Файл\Створити\Новий документ
 • ввести текст документу
 • зберегти результати роботи у файлі документу

Для створення нового документу шляхом редагування існуючого потрібно:

 • відкрити існуючий документ
 • внести зміни в цей документ
 • зберегти результати з новим іменем (скориставшись вказівкою Зберегти як)

Для створення нового документу на основі шаблону потрібно:

 • завантажити Microsoft Word
 • обрати вказівку Файл\Створити\ та обрати потрібний шаблон із запропонованих
 • внести зміни та зберегти результати роботи у файлі документа

Шаблон – це заготовка майбутнього документа, що містить різні складові (текст, заголовки, зображення, примітки та ін.) та підказки щодо їх заповнення.

Але, перш ніж розпочати створення документа, його необхідно спланувати:

 • визначити мету створення документа та його тип: повідо­млення, лист, інструкція, звіт, реклама, вітальна листівка, грамота, оголошення;
 • врахувати аудиторію, для якої створюється документ: вік читачів, мову, яку вони розуміють, адже від цього залежить, наприклад, розмір літер тексту та добір ілюстративного матеріалу;
 • придумати назву файла і заголовок документа, визначити його складові;
 • розробити структуру — визначити, які складові текстового документ а і в якому місці будуть розташовані.

Коли структуру майбутнього документа створено, необхідно дібрати тексти, у тому числі заголовки й підзаголовки; визначити, чи потрібно набирати тексти з клавіатури, чи можна скопіювати з інших, уже створених документів; дібрати зображення та зберег­ти їх у файлах на комп'ютері в одній папці тощо. Для збереження текстового документа на комп'ютері слід скористатися вказівка­ми з меню Файл: Зберегти чи Зберегти як.

Які є правила введення тексту в середовищі текстового процесора?

Для введення тексту на екрані відображається вертикальна риска, що мерехтить (|). Це курсор, який показує, де починається введення тексту. Можна перемістити курсор, клацнувши мишею в місці бажаного розташування або скориставшись клавішами на­вігації.

Учням слід нагадати, що на екрані під час введення тексту зна­ходяться два курсори: курсор клавіатури і миші, який зазвичай називають вказівником (маркером). Курсор клавіатури знаходиться тільки в полі тексту і слугує для вказування місця набору і редагування тексту. Курсор миші може переміщуватись по всьому екрану і слугує для швидкого переміщення курсору клавіатури на нове місце, а також для подання різноманітних команд.

При введенні та опрацюванні текстів у середовищі текстового процесора слід дотримуватись певних правил. Розглянемо їх.

Заголовки документів зазвичай виділяють. Наприклад, збіль­шують розмір символів, установлюють стиль накреслення — на­півжирний, або записують великими літерами. Заголовки мають бути короткими, привертати увагу аудиторії й узагальнювати головну думку документа. Перенесення слів у заголовках не до­пускається; у кінці заголовка крапка не ставиться, інші розділові знаки зберігаються.

Якщо текст документа складається з кількох абзаців, для вве­дення тексту з нового абзацу потрібно натиснути клавішу Enter.

Якщо рядки тексту не вміщаються на одній сторінці, вони ав­томатично переміщуються на наступну. Лінія розділу сторінок відображається на екрані.

Під час введення тексту документа слід пам'ятати, що:

 • пропуск не ставиться перед, але обов'язково ставиться після таких знаків пунктуації, як кома, крап­ка, крапка з комою, двокрапка, знак питання, знак оклику, три крапки, дужка, що закривається, лапки, що закриваються;
 • пропускне ставиться після, а ставиться перед дуж­кою, що відкривається, та лапками, що відкриваються;
 • пропуск ставиться і перед, і після тире;
 • пропуск взагалі не ставиться при використанні дефіса.

При введенні тексту різними мовами потрібно не забувати пе­реключати мову.

Знак нерозривний пропуск (комбінація клавіш Ctrl + Shift + Пропуск) перешкоджає символам, між якими він постав­лений, розташовуватися на різних рядках, і зберігається фіксованим при будь-якому вирівнюванні абзацу (не може збільшуватися, на відміну від звичайного пропуску)-

Як перевірити правопис і виправити помилки в текстовому документі?

Microsoft Word може допомогти користувачеві виконати перевір­ку правопису тексту документа, який написаний будь-якою мовою. У словнику MS Word міститься понад 200 мов та діалектів народів сві­ту, серед яких є українська, російська, англійська та багато інших.

Переглядаючи документ у вікні Microsoft Word, нерідко мож­на помітити, що деякі слова мають червоне підкреслення. Так у середовищі текстового процесора позна­чаються орфографічні помилки. Невдало побудовані речення і речення з пропущеними знаками пунктуації підкреслюються хвилястою лінією зеленого кольору. Виправляти знайдені помилки можна вручну або автомати­зовано — за допомогою спеціальних інструментів текстового процесора.

Перш ніж здійснити перевірку правопису в документі, рекомен­довано спочатку виділити весь текст документа та вказати мову, якою він написаний. Призначити мову можна, виконавши коман­ду Рецензування ^ Вибрати мову.

Перевірку правопису можна виконати, скориставшись діалого­вим вікном Правопис — назва мови. (Команда Рецензування ^ Пра­вопис і граматика або клавіша F7). Це діалогове вікно містить два робочих поля. У верхньому демонструється текст, у якому знайде­но помилку, у нижньому — варіанти правильного написання слова або короткий опис граматичної помилки.

Для кожної ситуації, у якій MS Word підозрює помилку, корис­тувач має змогу прийняти одне з трьох основних рішень:

 • замінити помилково написане слово на один із запропонованих варіантів (кнопка Замінити);
 • підтвердити правильність написання слова (кнопка Пропустити); 9 підтвердити правильність написання слова та занести його в слов­ник (кнопка Додати), після чого такий варіант написання слова вважатиметься правильним і в усіх інших документах, створе­них на цьому комп’ютері.
 • Текстовий процесор MS Word може автоматично здійснювати пе­ревірку правопису під час введення тексту. Слова з орфографічни­ми помилками підкреслюються червоною хвилястою лінією (якщо роздрукувати документ на папері, ця лінія не виводиться).

Існує кілька причин, через які MS Word позначає слово як по­милкове:

 • слово було написане з помилкою (пропущено літеру або введено зайву). Можна виправити це слово або вручну, або скористав­шись контекстним меню цього слова;
 • слово було написане без помилки, але відсутнє у вбудованому в MS Word словнику. Наприклад, у документі підкреслюються прізвище, назва міста або науковий термін. У цьому випадку можна або не звертати уваги на підкреслення, або вибрати ко­манду Додати до словника в контекстному меню цього слова. Та­кож слово можна виключити з перевірки, вибравши команду Пропустити або Пропустити все (у цьому випадку усі такі слова в тексті не перевірятимуться);
 • слово було написане без помилок, але введене іншою мовою. Пе­ревірка правопису відбувається за правилами тієї мови, якою було введено фрагмент тексту, а не тієї, яка є встановленою на момент перевірки. Щоб виправити таку помилку, можна в кон­текстному меню слова вибрати команду Мова і в списку, що від­криється, вибрати потрібну мову.

VII. Самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях

Вправа1. "Створення документа на основі шаблону в текстовому процесорі Microsoft Word"

Вправа2. "Планування текстового документа"

Вправа3. "Створення нового документа з порожнього у Microsoft Word"


Вправа4. Створення нового документа з порожнього у LibreOffice Writer

Робота за комп’ютером

 1. Практичне завдання
 • Завантажте текстовий процесор Word.
 • Введіть текст за зразком (з пам’ятки «Правила введення тек­сту»).
 • Виконайте перевірку правопису в тексті.
 • Використовуючи контекстне меню слів з помилками, виправте допущені помилки.
 • Збережіть документ у власній папці з іменем Правила.
 • Закрийте вікно програми.
 1. Робота в парах (групах)

Обговоріть і з’ясуйте.

Мозкова атака

 • Що свідчить про наявність помилок у тексті?
 • Чи завжди підкреслення червоною хвилястою лінією свід­чить про помилку в слові?
 • Що робити у випадку, коли підкреслюється правильно на­писане слово?
 • Про що свідчить підкреслення зеленою хвилястою лінією?
 • Які є засоби для перевірки правопису в програмі MSWord?
 • Якими командами можна викликати вікно перевірки право­пису?

Після обговорення групи (пари) звітують про виконану роботу, висловлюють свої варіанти відповідей. Учитель корегує відповіді за потреби, узагальнює результати.

 1. Робота з підручником.

VIII. Домашнє завдання

Підручник ст. 136-144

ІX. Підсумки уроку

Рефлексія

Що нового сьогодні дізналися?

Чого навчилися?

Що сподобалось на уроці, а що ні?

Чи виникали труднощі?

X. Оцінювання роботи учнів

 

Завантажити конспект уроку  "Створення текстових документів. Перевірка правопису"  в форматі Word  

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 2

 • Людмило! Вдячна Вам за надіслані на мою поштову скриньку матеріали. Міцного Вам здоров’я, оптимізму і натхнення!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку