Урок 22. Форматування і друкування тексту.

13.02
2015

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі "Форматування і друкування тексту" за новою програмою починаючи з 2014 року

Урок 22. Форматування і друкування тексту.

Цілі:

 •   навчальна: ознайомити учнів з принципами форматування символів та абзаців; удосконалювати навички роботи в  текстовому редакторі, вміння змінювати шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлювати відступи абзацу, міжрядковий інтервал;
 •   розвивальна: розвивати мислення, увагу;
 •   виховна: виховувати в учнів активність, грамотність, естетичний смак; підвищувати загальнокультурний рівень.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники, навчальна презентація.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. відтворення і коригування опорних Знань

Взаємоопитування

Кожен учень готує запитання з теми і ставить його напарникові. Учитель коригує запитання та відповіді учнів (за потреби).

Варіанти запитань

— Що свідчить про наявність помилок у тексті?

— Які є засоби для перевірки правопису в програмі MS Word?

— Як можна виправити помилки в тексті?

— Якими командами можна викликати вікно перевірки правопису?

— Опишіть основні правила роботи під час перевірки правопису тексту документа.

— Які можливості надає MS Word щодо виправлення помилок у документі?

— За допомогою якої команди можна виконати копіювання виділеного фрагмента документа?

— Опишіть відомі вам способи:

 • видалення фрагмента документа;
 • копіювання фрагмента документа;
 • переміщення фрагмента документа;
 • пошуку фрагмента тексту;
 • заміни фрагмента тексту.

IV. Мотивація навчальної діяльності

— Ми вивчили різні прийоми роботи з текстом та його фрагментами, але текст у нас одного кольору, а літери однакового розміру!

На цьому уроці ми вивчатимемо форматування тексту, тобто зміну шрифту, розміру, накреслення, кольору тощо.

V. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

VІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

У 5 класі під час вивчення теми «Графічний редактор» ви вже ознайомилися з поняттям форматування символів у текстових на­писах. Також ви здійснювали форматування текстових об’єктів на слайдах презентацій. Форматування об’єктів текстового документа в текстовому процесорі MS Word здійснюється аналогічно. Розгляне­мо це детальніше.

Насамперед,

Форматування тексту — внесення змін у зовнішній вигляд тексту: встановлення шрифту, кольору, накреслення симво­лів, вирівнювання абзаців, орієнтації сторінок тощо.

Як і в програмі PowerPoint, інструменти для форматування символів розміщено на вкладці Основне в групі Шрифт.

Для того щоб відформатувати символи вже введеного тексту, їх потрібно попередньо виділити. Однак якщо форматування здій­снюється для символів одного слова, то текст можна не виділяти — достатньо зробити це слово поточним.

Якщо текст ще не вводили, то перед початком введення можна встановити потрібні значення властивостей, і тоді текст вводити­меться в потрібному форматі.

Форматування символів тексту

Параметри символа:

 • вигляд шрифту (гарнітура);
 • накреслення шрифту;
 • розмір;
 • колір шрифту.
 1. Шрифт (або гарнітура шрифту) визначає зовнішній вигляд сим­волів тексту для всіх розмірів і варіантів накреслення.

Існують два основні види шрифтів: із засічками та рублені. Шриф­ти із засічками мають у контурах літер тонкі прямі засічки, які сполучаються з основними штрихами під прямим кутом. Контури рублених шрифтів засічок не мають. Наприклад:

Шрифти із засічками Рублені шрифти
Times New Roman Arial
Courier New Comic Sans MS
Garamond Tahoma
Bookman Old Style Verdana

 

Для того щоб змінити шрифт (гарнітуру) тексту, можна скорис­татися вкладкою Основне ^ група інструментів Шрифт

форматування тексту

Можна також викликати діалогове вікно Шрифт у такий спосіб: на вкладці Основне —> група інструментів Шрифт —> Відображення діалогового вікна Шрифт * ; за допомогою пункту Шрифт контекстного меню об’єкта або натисканням комбінації клавіш Ctrl + D.

 друкування тексту

 1. Розмір (або кегль) шрифту визначає величину символів тексту. Для того щоб змінити розмір символів, можна скористатися

вкладкою Основне ^ група інструментів Шрифт ^ вікно Розмір шриф­ту або діалогове вікно Шрифт ^ вкладка Шрифт ^ список Розмір.

Можна вибрати зі списку розмір шрифту від 8 до 72 пунктів. Можна встановити свій розмір від 1 до 1638 з точністю до 0,5.

В офіційних документах зазвичай використовують шрифт Times New Roman розміром 14 пт.

 1. Накреслення, або стиль шрифту визначає різновиди написання символів одного шрифту.

За жирного накреслення товщина основних штрихів символів збільшена.

Курсивний текст імітує рукописний.

Також використовують комбінацію двох вищезазначених на­креслень, наприклад:

 • напівжирне курсивне;
 • звичайне накреслення;
 • курсивне накреслення;
 • жирне накреслення;
 • жирне курсивне накреслення.

Для того щоб змінити накреслення шрифту тексту, можна ско­ристатися вкладкою Основне ^ група інструментів Шрифт або діа­логове вікно Шрифт (список Стиль шрифту на вкладці Шрифт).

Крім того, у Microsoft Word можна вибрати розтягнене (або ущіль­нене) накреслення тексту (масштаб шрифту на вкладці Інтервал діалогового вікна Шрифт). При цьому змінюється ширина симво­лів відповідно до заданого числа, але зберігається висота та стиль. Наприклад:

 • ущільнений (80 %);
 • звичайний (100 %);
 • розтягнений (150 %).
 1. Підкреслення тексту визначає тип, товщину та колір лінії, яка підкреслює цей текст. У Microsoft Word визначені більш ніж 15 типів різноманітних підкреслень, наприклад:
 • одинарне підкреслення тонкою лінією;
 • подвійне підкреслення;
 • одинарне підкреслення товстою лінією;
 • штрихове підкреслення короткими тонкими штрихами;
 • пунктирне підкреслення;
 • штрих-пунктирне підкреслення товстою лінією.

Установити підкреслення та його колір можна за допомогою списку Підкреслення на вкладці Шрифт однойменного діалогового вікна. Установити одинарне підкреслення тонкою лінією можна також за допомогою кнопки на панелі інструментів.

 1. Міжлітерний інтервал визначає відстань між символами тексту.

Міжлітерний інтервал визначається, як і розмір шрифту, у пун­ктах.

Microsoft Word дозволяє змінювати інтервал, але робити це треба дуже обережно, бо при цьому можна погіршити зовнішній вигляд тексту та зробити його малозрозумілим.

Не треба плутати міжлітерний інтервал із розтягненим (або ущільненим) накресленням тексту. За розтягування тексту збіль­шується не тільки відстань між символами тексту, але й розмір са­мих символів. За змінювання міжлітерного інтервалу вигляд сим­волів не змінюється.

6. Колір тексту

У Microsoft Word для тексту можна встановити один з понад 16,7 млн (224) кольорів.

Установити колір можна за допомогою кнопки на панелі інстру­ментів або діалогового вікна Шрифт, у якому слід перейти на одно­йменну вкладку і скористатися списком Колір тексту.

Крім вищеназваних параметрів, до тексту в Microsoft Word мож­ливо застосовувати різноманітні спеціальні ефекти. Наведімо при­клади деяких із них:

7. Спеціальні ефекти

MS Word дозволяє встановити спеціальні ефекти виділеного тексту:

 • Закреслений,
 • подвійне закреслення,
 • надрядковий
 • з тінню
 • підрядковий
 • контур,
 • піднятий,
 • заглиблений,
 • зменшені великі букви,
 • УСІ ВЕЛИ­КІ ЛІТЕРИ тощо.

Спеціальні ефекти можна встановити за допомогою діалогового вікна Шрифт, у якому слід перейти на однойменну вкладку і поста­вити прапорці у групі Видозміна.

Форматування абзаців

Абзац як об’єкт текстового документа має такі властивості: ви­рівнювання, відступи, міжрядковий інтервал та інші. З деякими з них ви вже ознайомилися під час створення презентацій. Нагадаємо основні з них.

Вирівнювання абзацу визначає спосіб розташування рядків абзацу відносно його меж. Можна встановити вирівнювання лі­воруч, праворуч, по центру, за шириною. Вирівнювання за шириною здійснюється за рахунок автоматичного збільшення інтервалів між словами. Найчастіше для абзаців основного тексту документа встановлюють вирівнювання за шириною, а для заголовків тек­сту — по центру.

Відступи характеризують відстань усіх рядків абзацу від межі лівого та правого поля сторінки, а також відступ першого рядка аб­зацу відносно його лівої межі. Для різних абзаців текстового доку­мента можна встановлювати відступи різної величини.

Зазвичай для абзаців основного тексту документа встановлюють нульові відступи, а відступ першого рядка встановлюють у межах 1,5 см.

Міжрядковий інтервал визначає відстань між рядками тексту в абзаці, вимірюється в пунктах. Можна встановити такі значення міжрядкового інтервалу:

 • Одинарний — відстань між поданим рядком і сусідніми встанов­люється залежно від розміру найбільшого символу цього ряд­ка;
 • 1,5 рядка — у 1,5 рази більший за одинарний;
 • Подвійний — у 2 рази більший за одинарний;
 • Мінімум — мінімальний міжрядковий інтервал, необхідний для розташування в рядку символів найбільшого розміру;
 • Точно — дорівнює вказаному значенню;
 • Множник — дорівнює одинарному, помноженому на вказане зна­чення.

Форматування абзаців, як і форматування символів, здійсню­ється для виділених абзаців тексту. Якщо абзаци тексту не виді­лено, то форматування застосовується до того абзацу, у якому зна­ходиться курсор.

Для встановлення значень деяких властивостей абзацу мож­на використовувати інструменти групи Абзац вкладки Основне або міні-панелі або скористатися маркерами горизонтальної лінійки, перетягуючи їх.

Повний набір усіх інструментів форматування абзаців нада­ється в діалоговому вікні Абзац, яке можна відкрити відповідною кнопкою цієї групи Стрічки.

VIІ. Самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях

 1. Створення пам'ятки «форматування шрифту»

Використовуючи підручник та інші джерела інформації, вка­зані вчителем, учні повинні заповнити таблицю — скласти власну пам’ятку «Форматування шрифту».

Форматування шрифту

Дія Способи виконання
Зміна вигляду шрифту (гарнітура)
Зміна розміру шрифту
Зміна накреслення шрифту
Зміна кольору шрифту

 

2. Створення пам'ятки «форматування абзаца»

Використовуючи підручник, інші джерела інформації, вказа­ні вчителем, учні повинні заповнити таблицю — скласти власну пам’ятку «Форматування абзаца».

Форматування абзаца

Дія Спосіб виконання
Вирівнювання
Відступи
Міжрядковий інтервал

 

 1. Робота за комп’ютером

1)    Завантажити програму Microsoft Word.

2)    Набрати текст (наприклад, одну строфу улюбленого вірша).

3)    Відформатувати шрифт для заголовка: Arial, 16 пт, напівжир­ний, підкреслений, для основного тексту Times New Roman, 14 пт.

4)    Установити інтервал між рядками — 1,5.

5)    Вирівнювання заголовку по центру, основного тексту — по лі­вому краю.

6)    Зберегти створений документ у власну папку під іменем «Пріз- вище_Текст^ос».

7)    Результати роботи показати вчителеві.

8)    Завершити роботу з програмою Microsoft Word.

 1. Робота з підручником

VIIІ. Домашнє завдання

Підручник ст. 153-162

IХ. Підсумки уроку

Рефлексія

Під час уроку я дізнався…, зрозумів…, навчився…

X. Оцінювання роботи учнів

 

Завантажити конспект уроку  в форматі Word

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 8

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку