Урок 26. Типи комп’ютерних мереж та їх призначення.

17.03
2015

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі " Типи комп'ютерних мереж та їх призначення " за новою програмою починаючи з 2014 року

Урок 26. Типи комп’ютерних мереж та їх призначення. Поняття про мережну взаємодію.

Цілі:

 • навчальна: сформувати поняття про комп’ютерні мережі, мережну взаємодію, типи комп’ютерних мереж;
 • розвивальна: розвивати інформаційну культуру учнів;
 • виховна: виховувати свідоме ставлення до вибору майбутньої професії, інтерес до теми і до предмета.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники, навчальна презентація.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

— Уявіть ситуацію: на уроці інформатики на комп’ютері у вашого однокласника є необхідні файли (зображення, музика, відео), а на вашому немає. Зате до вашого комп’ютера під’єднаний принтер, а однокласникові потрібно роздрукувати реферат.

— Який вихід з даних ситуацій ви можете запропонувати?

(Учні пропонують свої варіанти, зокрема перенести файли за допомогою знімних носіїв інформації (флешки, диски) або з’єднати комп’ютери між собою.)

— Часто виникає потреба швидко передавати необхідну інформацію на відстань, використати спільні пристрої, адже набагато швидше, наприклад, використати спільний принтер, ніж переносити документи на флешці. Тобто, як ви вже зрозуміли, виникла потреба об’єднати комп’ютери в мережу.

— Що для цього потрібно? (Спеціальне обладнання та спеціальне програмне забезпечення.)

— А якщо комп’ютери знаходяться не в одній кімнаті, а, наприклад, у сусідніх? на різних поверхах? в різних містах чи країнах?

Відповіді на ці та інші запитання ви дізнаєтесь під час вивчення нової теми «Комп’ютерні мережі»

Вступна бесіда за темою «комп’ютерні мережі»

— Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Комп’ютерні мережі», яка розрахована на вісім уроків.

Під час вивчення цієї теми ви повинні виконати дві практичні роботи, наприкінці вивчення теми проведемо підсумково-узагальнювальний урок.

Коротка характеристика нової теми. Висвітлення її ролі у курсі інформатики та в різних видах діяльності людини. Доведення важливості теми конкретними практичними прикладами.

ІІІ. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування

Комп'ютерні мережі

Комп'ютерна мережа — це сукупність комп’ютерів та інших при­строїв, з’єднаних каналами передавання даних.

типи комп'ютерних мереж

У комп’ютерних мережах використовуються кабельні (за допо­могою телефонних ліній, оптоволоконних каналів, мережних кабе­лів) або бездротові канали (за допомогою стільникового, супутникового зв’язку, Wi-Fi, радіохвилі тощо).

Можливості комп'ютерних мереж

типи комп'ютерних мереж

За допомогою комп’ютерної мережі стає можливим спільне ви­користання пристроїв (принтерів, сканерів, модемів, носіїв інфор­мації, DVD-приводів тощо) та програмного забезпечення.

Щоб у мережі можна було обмінюватись даними, кожному ком­п’ютеру  присвоюють унікальне ім’я та адресу. Більш детально це питання ви вивчатимете в 9 класі.

Типи комп'ютерних мереж

Комп’ютерні мережі можуть з’єднувати різну кількість комп’ю­терів та охоплювати різні за величиною території.

Мережу, яка з’єднує комп’ютери, що розташовані в межах ка­бінету, приміщення, одного або кількох будинків, називають ло­кальною (ЛОМ, англ. LAN).

Локальні мережі створюються в навчальних закладах, банках, інших організаціях. У локальній мережі може бути від двох до кількох сотень комп’ютерів. Головною особливістю локальної ме­режі є порівняно короткі, швидкісні, якісні лінії зв’язку.

Різні локальні мережі можуть з’єднуватись між собою.

Мережна взаємодія

Мережі, що з’єднують комп’ютерні мережі та окремі комп’ю­тери, розміщені в різних містах і країнах, частинах світу, назива­ють глобальними (WAN). У глобальних мережах часто використо­вуються існуючі лінії зв’язку, наприклад телефонні, телеграфні, стільникові лінії.

Найбільш відомою глобальною мережею є Інтернет. Інтернет також називають мережею мереж. Існують ще й інші глобальні ме­режі. Наприклад, мережі банківських систем, мережі авіакомпа­ній, наукових організацій тощо.

Інтернет — всесвітня система взаємосполучених комп’ютерних мереж. Інтернет складається з великої кількості локальних і гло­бальних мереж, пов’язаних між собою з використанням різнома­нітних дротових і бездротових технологій. Інтернет становить фі­зичну основу для розміщення величезної кількості інформаційних ресурсів і послуг, наприклад www та електронна пошта.

Таким чином, існують різні класифікації комп’ютерних ме­реж:

 • за способом апаратного під’єднання мережі поділяються на дро­тові, бездротові та змішані;
 • за кількістю комп’ютерів і місцем розташування — на локальні та глобальні.

Комп’ютери в мережі можуть мати різне призначення. Напри­клад, до різних комп’ютерів можуть бути приєднані периферій­ні пристрої. Для того щоб використати один з них, до вказаних комп’ютерів надсилається запит. У відповідь ці комп’ютери нада­ють послуги з доступу до власних або мережних ресурсів.

Мережна взаємодія

типи комп'ютерних мереж

Мережна взаємодія полягає в надсиланні запитів від одних комп’ютерів мережі до інших комп’ютерів і пристроїв та отриман­ні у відповідь доступу до певних ресурсів мережі.

Ті комп’ютери, які надають доступ до власних та мережних ресурсів іншим комп’ютерам, називають серверами, а ті, що ко­ристуються послугами серверів, — клієнтами або клієнтськими комп'ютерами.

На цьому уроці ми більш детально розглянемо локальні мережі.

Робота в локальній мережі

Локальні мережі у свою чергу поділяються на однорангові та багаторангові.

В одноранговій мережі всі комп’ютери рівноправні, мають одна­кові права (ранги) щодо доступу до ресурсів кожного комп’ютера та до периферійних пристроїв. Кожен користувач мережі може визна­чити папки і файли, які він надає для загального користування.

У таких мережах операційна система комп’ютерів забезпечує їм однакові можливості.

Перевагою однорангових мереж є працездатність мережі в разі виходу з ладу будь-якого з комп’ютерів, а недоліком — певна склад­ність під час розподілів прав клієнтів у мережі.

Прикладом такої мережі може бути мережа кабінету інформа­тики. Щоправда, мережа кабінету інформатики може бути й багаторангова.

У багаторанговій мережі виділяють більш потужний комп’ютер (сервер), що забезпечує роботу локальної мережі. Решту комп’ю­терів локальної мережі називають робочими станціями. На сервері розміщують файли, програмне забезпечення для спільної роботи користувачів та ін.

Недоліком є необхідність виділення окремого комп’ютера в ролі сервера, а також залежність клієнтських комп’ютерів від його ро­боти.

Користувачі локальної мережі можуть об’єднуватись у робочі групи з певною назвою. Це дає змогу в одноранговій мережі виокре­мити певних користувачів. Наприклад, окремий кабінет у мережі школи.

Навігація локальною мережею

Усі ресурси локальної мережі, до яких можна отримати доступ з певного комп’ютера, називаються його мережним оточенням. Вміст мережного оточення відображається в однойменній папці. Щоб її відкрити, слід вибрати Мережне оточення в меню Пуск або в області завдань вікна будь-якої папки.

Для навігації комп’ютерною мережею (отримання доступу до мережних ресурсів) можна також використати Провідник, файлові менеджери, програми керування локальною мережею. (Учитель пояснює та демонструє кожен спосіб).

Щоб побачити всі комп’ютери робочої групи, слід клацнути посилання Показати комп'ютери робочої групи в області завдань ві­кна цієї папки. Кожен комп’ютер у мережі має власне ім’я. На­приклад, комп’ютер учителя може мати ім’я teacher1, комп’ютери учнів — pupil_1, pupil_2, комп’ютер бібліотеки — bibliot4, шкільний сервер — school.

V. Самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях

Робота за комп’ютером

Робота в зошитах

Використовуючи підручник, конспект уроку, заповнити таблицю:

Тип мережі Характеристики

Орієнтовні відповіді

Тип мережі Характеристики
Локальні Об’єднують невелику кількість комп’ютерів у межах однієї організації
Глобальні Охоплюють велику кількість мереж на території окре­мих країн, континентів

 

Самостійна робота в групах з джерелами інформації

Завдання. Використовуючи конспект уроку, підручник, описати:

1-шагрупа — переваги використання локальної мережі;

2-га   група — недоліки використання локальної мережі.

Колективне обговорення варіантів відповідей. Допомога вчите­ля за потреби.

Орієнтовні варіанти відповідей Переваги використання локальної мережі

 •  Використання мережного принтера, DVD-привода тощо.
 • Доступ до мережі Інтернет через один канал.
 • Переміщення і копіювання файлів через локальну мережу.
 • Можливість користуватися колекцією графічних зображень (рисунків, фотографій), музики та відеофайлів, які зберігати на одному комп’ютері локальної мережі. Ці файли можна пере­глядати, змінювати і відтворювати на будь-якому комп’ютері локальної мережі.
 • Можливість спільної роботи кількох користувачів над одним проектом.

Недоліки використання локальної мережі

 • Недобросовісність або недосвідченість користувачів, які можуть пошкодити інформацію.
 • Наявність шкідливих програм (вірусів) та їх передавання від одного комп’ютера до іншого, які також можуть пошкодити та знищити інформацію, заблокувати доступ до мережних при­строїв тощо.

Підсумок. Отже, організація роботи комп’ютерної мережі потре­бує наявності певних знань та навичок. У багатьох випадках для стабільної роботи мережі необхідна підтримка мережного адміні­стратора. У великих організаціях над цим питанням може працю­вати ціла група людей.

Практичне завдання. Перегляд списку імен комп'ютерів, під'єднаних до локальної мережі.

 1. ВиконайтеПуск ^ Мережне оточення (відкриється вікноМережне оточення).
 2. Розгляньте основні елементи вікна.
 3. Ознайомтеся з доступними ресурсами, їх назвами (зазвичай вказується ім’я файла або папки, назва комп’ютера, на якому вони знаходяться).
 4. Знайдіть та виберіть команду Показати комп'ютери робочої групи у списку Мережні завдання. (У робочій області вікна Мережне
 5. оточення відобразяться ярлики комп’ютерів, увімкнених та під’єднаних до мережі в поточний момент).
 6. Запишіть у зошит імена комп’ютерів робочої групи (3-5 шт.).
 7. Продемонструйте результати роботи вчителеві.
 8. За вказівкою вчителя закрийте всі вікна.

Робота з підручником.

VI. Узагальнення та систематизація знань

Бесіда з елементами опитування

— Що таке комп’ютерна мережа.

— Які існують комп’ютерні мережі?

— Що таке сервер?

— Для чого потрібні комп’ютерні мережі?

— Назвати основні типи комп’ютерних мереж.

— Чим вони відрізняються?

— Що таке лінія зв’язку?

— Чим відрізняються локальні комп’ютерні мережі від глобальних?

VII. Домашнє завдання

Підручник ст. 182-188

VIІІ. Підсумки уроку

Рефлексія

— Чи задоволені ви своєю роботою?

— З яким настроєм ви працювали на уроці?

— Що вам запам’яталось на уроці?

— Де вам стануть в пригоді здобуті знання?

ІX. Оцінювання роботи учнів

 

Завантажити конспект уроку  "Типи комп'ютерних мереж та їх призначення" 6 клас

 

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку