Урок 27. Локальна мережа. Робота з мережними папками

22.03
2015

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі " Типи комп'ютерних мереж та їх призначення " за новою програмою починаючи з 2014 року

Урок 27. Локальна мережа. Робота з мережними папками.

Цілі:

 •  навчальна:ознайомити учнів з такими поняттями: користувач, сеанс користувача, мережні папки; сформувати навички роботи в локальній мережі, використовувати її ресурси;
 •  розвивальна:розвивати здатність до взаємодопомоги, кмітливість, упевненість у власних силах; формувати вміння міркувати;
 • виховна:виховувати дисциплінованість, інтерес до теми і предмета за­галом.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. відтворення і коригування опорних знань

Інтерактивна вправа «допуск»

Учитель ставить запитання, на які учні відповідають по черзі, не встаючи зі своїх місць. Підніматися доводиться тільки тим учням, які не змогли відповісти на запитання. Отже, після першого кола допуску в класі стоять лише кілька учнів, причому в жодному разі не слід робити акцент на їхній нездатності. Навпаки, вчитель пропонує класу не залишати товаришів у біді, пропонує учням кинути «рятувальні кола», — поставити їм запитання, які вже пролунали сьогодні. Рятувальна операція триває доти, доки кожен учень не дасть правильної відповіді. Створюється ситуація успіху. Коли сильніші учні починають допомагати слабшим, у класі з’являється атмосфера єдності й доброзичливості. Протягом 5–8 хвилин у класі звучить корисна навчальна інформація, необхідна для подальшого просування, причому звучить з вуст учнів, і її потрібно слухати (раптом це саме запитання трапиться й мені?). Важливо, щоб усе відбувалося по-доброму, без тиску, і зміцнювало в дітей переконаність, що їм це під силу.

— Що таке комп’ютерна мережа? Що стало передумовою створення комп’ютерних мереж?

— Які призначення комп’ютерних мереж? Наведіть приклади.

— Які можливості комп’ютерних мереж?

— Поясніть поняття клієнт та сервер.

— Які ви знаєте види комп’ютерних мереж? Поясніть, чим вони відрізняються.

— Чи потрібне спеціальне програмне забезпечення для мережі?

— Які мережі називаються одноранговими?

— Назвіть переваги мережі.

— Назвіть недоліки мережі.

ІV. Мотивація навчальної діяльності

— Якщо на одному комп’ютері працює кілька користувачів, то часто виникає потреба обмежити доступ сторонніх осіб до деяких ресурсів тощо. Яким чином можна встановити це обмеження? Про це ви дізнаєтесь під час вивчення нової теми.

V. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

VI. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя

Поняття користувача та сеансу користувача

Для різних користувачів можуть бути визначені різні права до­ступу до ресурсів комп’ютера та комп’ютерної мережі. Наприклад, лише вчитель має встановлювати та видаляти програми на комп’ютері, а учні можуть лише їх використовувати.

Для того, щоб захистити дані користувача від перегляду, змі­ни та видалення іншими користувачами на одному й тому ж комп’ютері, надати можливість виконувати певні налаштування, в операційній системі створюють облікові записи користувачів.

Існує два основних типи облікових записів — запис з правами ад­міністратора (Адміністратор) і запис з обмеженими правами (Гість).

Найбільше прав має Адміністратор, найменше — Гість. Можна встановити пароль, який гарантуватиме, що користувачем є визна­чена особа.

Сеанс роботи користувача з комп’ютером розпочинається з ви­бору облікового запису користувача.

Під час сеансу роботи ім’я облікового запису користувача та відповідний значок можна побачити в меню Пуск.

Користувача можна змінити (Пуск ^ Завершення сеансу ^ Зміни­ти користувача), вибрати інший обліковий запис та ввести пароль (якщо він встановлений).

Доступ до мережі

Якщо ж комп’ютер під’єднано до мережі, то залежно від її ар­хітектури виникають додаткові можливості для організації обліко­вих записів користувачів.

В одноранговій мережі облікові записи зберігаються на кожно­му комп’ютері. Такий обліковий запис створюється та зберігається на комп’ютері, що надає ресурс у спільне мережне користування.

Комп’ютери робочої групи спільно використовують загально­доступні ресурси (файли та принтери). Адміністратор комп’ютера визначає, які з його ресурсів будуть спільними, які користувачі ме­режі матимуть доступ до цих ресурсів і з якими правами.

У клієнт-серверних мережах облікові записи користувачів, а також інформація про інші об’єкти мережі можуть зберігатися централізовано. Це дає змогу централізовано керувати користува­чами, а тим — працювати на різних комп’ютерах під одним обліко­вим записом. Водночас користувачі можуть мати окремі облікові записи на локальних комп’ютерах.

Локальна мережа навчального закладу

Створення локальної мережі навчального закладу дає можли­вість отримувати доступ до навчальних матеріалів, які можуть збе­рігатися на учительському комп’ютері, на комп’ютері бібліотеки, на комп’ютерах, які знаходяться в кабінетах з інших предметів тощо.

Локальна мережа кабінету інформатики є частиною локальної мережі школи.

Учні мають можливість по мережі зберігати результати прак­тичних робіт на комп’ютері вчителя.

Для друкування матеріалів з будь-якого комп’ютера школи можна використовувати спільний принтер, під’єднаний до одного з комп’ютерів мережі. Якщо тільки один комп’ютер навчального закладу має доступ до Інтернету, то завдяки локальній мережі до­ступ до Інтернету можуть мати користувачі всіх комп’ютерів на­чального закладу.

Надання ресурсів у спільне мережне користування

Щоб користувачі мережі мали доступ до певного комп’ютера, диска, папки, файла, принтера, сканера, цей об’єкт потрібно нада­ти у спільне мережне користування, тобто перетворити на мережний ресурс (мережний диск, мережну папку, мережний принтер тощо). При цьому адміністратор або власник ресурсу (користувач) надає об’єкту ім’я, під яким той буде відомий у мережі, та визначає рівень доступу до нього. Наприклад, може бути відкрито повний доступ до папки з можливістю змінювати її вміст або тільки пере­глядати її вміст.

Якщо відкрито, скажімо, мережний доступ до диска певного комп’ютера, то користувачі зможуть переглядати, редагувати та зберігати файли на цьому диску, створювати й видаляти на ньому папки. Це спрощує обмін даними та спільну роботу користувачів. Вони можуть, зокрема, окрім власних папок створити папку для файлів, над якими спільно працюватимуть, або папку, що містити­ме потрібні всім документи.

Для надання спільного доступу до певного об’єкта слід на­самперед відкрити вікно його властивостей (виконавши команду Властивості з контекстного меню об’єкта) і перейти в ньому на вкладку Доступ. Потім слід встановити прапорець Відкрити спіль­ний доступ до цієї папки та, якщо потрібно, поставити прапорець Дозволити зміну файлів через мережу. У поле Ім'я спільного ресурсу слід ввести назву ресурсу, яку бачитимуть користувачі інших комп’ютерів мережі.

Якщо натиснути кнопку ОК, під значком об’єкта з’явиться зо­браження руки — це означає, що об’єкт надано у спільне мережне користування.

Шлях до ресурсів, розміщених на інших комп’ютерах мере­жі, записується дещо інакше, ніж шлях до папок і файлів на ло­кальному комп’ютері: на початку шляху замість імені диска і символа двокрапки записують дві зворотні скісні риски (\\) та ім’я комп’ютера.

Наприклад, запис \\teacher\Canon може бути шляхом до папки Canon, розташованої на комп’ютері teacher, або до принтера Canon, під’єднаного до цього комп’ютера.

Робота з папками та файлами в мережі

Нагадаємо, що перегляд списків папок та файлів, що знахо­дяться на віддалених комп’ютерах, називають навігацією локальною мережею.

Копіювання, перейменування, створення, відкривання та вида­лення файлів і папок у доступних папках віддаленого комп’ютера виконується так само, як на локальному комп’ютері. Однак слід мати на увазі, що об’єкт, видалений на віддаленому комп’ютері, не потрапляє до Кошика, тому його неможливо відновити.

VІІ. Усвідомлення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу

Робота в парах

 • Організація локальної мережі навчального закладу.
 • Розглянути схему локальної мережі кабінету інформатики (школи).
 • Назвати та охарактеризувати складові комп’ютерної мережі.
 • Визначити тип комп’ютерної мережі.

Робота з підручником: § 27

Фронтальне опитування

 • Для чого призначена локальна мережа навчального закладу?
 • Як переглянути список імен комп’ютерів локальної мережі?
 • Як можна відкрити список папок віддаленого комп’ютера, до яких дозволено спільний доступ по мережі?
 • Яким може бути спільний доступ до папки для користувачів віддалених комп’ютерів?
 • Чим відрізняється видалення об’єктів на віддаленому комп’­ютері від видалення на локальному?
 • Чи завжди є можливість скопіювати файл з локального на віддалений комп’ютер? Від чого це залежить?
 • Які операції з файлами та папками не завжди можна викона­ти на віддаленому комп’ютері? З чим це пов’язано?
 • Що таке навігація локальною мережею?

VIIІ. Домашнє завдання

Підручник ст. 189-196

ІХ. Підсумки уроку

Рефлексія

1. Під час уроку я…

 • дізнався…
 • зрозумів…
 • навчився…

2. Найбільше мені сподобалося…

3. На уроках найкраще в мене виходило…

4. Я мав (-ла) труднощі з…

5. Я хотів би ще дізнатися про…

X. Оцінювання роботи учнів

 

Завантажити  конспект уроку  "Локальна мережа. Робота з мережними папками" 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 4

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку